Випуск № 54

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ВОЖЕГОВА Р.А.
Стан та перспективи розвитку зрошення на півдні України

КОВАЛЕНКО А.М.
Земельна реформа і проблеми землеробства в Південному Степу

ЛАВРИНЕНКО Ю.О., НЕТРЕБА О.О., ПОЛЬСЬКИЙ В.Я., ТУРОВЕЦЬ В.М., ЛАШИНА М.В. , ГЛУШКО Т.В.
Стан, напрями та перспективи розвитку селекції кукурудзи в зрошуваних умовах півдня України

КОКОВІХІН С.В., ПИСАРЕНКО П.В., ПРИСЯЖНИЙ Ю.І., ВЛАСЕНКО О.О.
Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на ділянках гібридизації при зрошенні

ОРЛЮК А.П., ГОНЧАРЕНКО О.Л.
Теоретичні принципи відтворення сорту у первинному насінництві пшениці м'якої озимої

ОРЛЮК А.П., ВОЖЕГОВА Р.А., ГОНЧАРЕНКО О.Л.
Удосконалення методики та організація робіт у первинному насінництві пшениці м'якої озимої

ЛИМАР В.А., БОГДАНОВ В.О., СТЕПАНОВА І.М.
Зміна структури водоспоживання та врожаю томата залежно від вологозабезпечення ґрунту і фону живлення при вирощуванні на краплинному зрошенні

ЗАЄЦЬ С.О., НАЙДЬОНОВ В.Г.
Сучасні сорти пшениці озимої

ГУСЄВ М.Г.
Економіко-енергетична оцінка проміжних посівів кормових агроценозів в умовах зрошення півдня України

КОВАЛЕНКО А.М., ТИМОШЕНКО Г.З.
Економічна та енергетична ефективність вирощування гороху залежно від рівня оптимізації елементів технології

КОНЯЄВ О.В., СОРОКУНСЬКА Т.О.
Концептуальні засади еколого–економічного управління ресурсозбереженням в зрошуваних агроландшафтах

КОСТИРЯ І.В., ОСТАПЕНКО М.А., СОЛОНИЙ П.В.
Забур’яненість посівів озимої пшениці та урожайність і якість її зерна в посушливих умовах Південного Степу України

БУТОВ В.М., САВОСТЯНИК С.Ю.
Урожайність насіння цибулі ріпчастої залежно від строків сівби при безпересадковому вирощуванні в умовах півдня України на краплинному зрошенні

КОВАЛЕНКО С.А.
Урожайність та якісні показники насіння гірчиці сарептської залежно від удобрення та рістрегулюючих препаратів

ЛІСОВИЙ М.М., ВОРОНЮК З.С., ПАЛЬЧУК М.Ф.
Сучасний стан і перспективи вирощування основних круп’яних культур в Україні

ВОРОНЮК З.С.
Вплив комплексних добрив-суспензій «вуксали» на продуктивність рису

ГОРДІЄНКО І.В., МАРУЩАК Г.М.
Оцінка кулінарних властивостей крупи рису сортів селекції Інституту Рису НААНУ

САМОЙЛЕНКО А.Т., ШЕВЧЕНКО Т.А.
Перспективні зразки зернового сорго для вирощування в умовах південного регіону України

МАКАРОВ Л.Х., СНИТІНА С.М., СКОРИЙ М.В., ШУКАЙЛО С.П.
Технологія вирощування сорізу як попередника під пшеницю озиму

ПЕТРУШАК В. Я.
Тривалість осінньої вегетації та врожайність озимої пшениці

ПИСАРЕНКО П.В.
Продуктивність зрошуваних земель

ТИЩЕНКО О.П.
Визначення поливних норм на зрошуваних землях в Криму

ПИСАРЕНКО П.В., МІШУКОВА Л.С.
Сумарне водоспоживання та випаровування пшениці озимої в умовах зрошення півдня України

ПІЛЯРСЬКИЙ В.Г.
Удосконалення елементів технології вирощування буряків цукрових при зрошенні

КЛУБУК В.В., БОРОВИК В.О.
Ефективність створення вихідного матеріалу сої методом гібридизації в умовах зрошення півдня України

ШЕВЧУК С. Л.
Формування врожаю сої залежно від сортових особливостей та заходів захисту рослин на поливних землях в умовах півдня України

ФІЛІП’ЄВ І.Д. КОКОВІХІН С.В., ШКОДА О.А.
Вплив способів обробітку ґрунту та фону живлення на інтенсивність фотосинтезу й урожайність насіння ріпаку озимого в умовах півдня України

ІСАКОВА Г.М., КОКОВІХІН С.В., ВЛАЩУК О.С., ДРОБІТЬКО А.В.
Кореляційно-регресійне моделювання продуктивності кукурудзи залежно від динаміки показників гумусу та макроелементів в умовах Ппівдня України

ЧЕРНИЧЕНКО М.І.
Біометричні параметри та динаміка накопичення врожаю картоплі з мінібульб при різних способах зрошення

БАЛАШОВА Г.С.
Проблеми насінництва картоплі на півдні України в умовах зрошення

МАРУЩАК Г.М.
Особливості меліоративного стану земель рисових зрошувальних систем Херсонщини

ЛОЗОВІЦЬКИЙ П.С.
Поповнення гумусу у ґрунтах Інгулецької зрошувальної системи за рахунок кореневих залишків сільськогосподарських культур

ЛОЗОВІЦЬКИЙ П.С.
Моніторинг гумусного стану ґрунтів Інгулецької зрошувальної системи

МАРКОВСЬКА О.Є.
Вплив способів обробітку на показники родючості темно-каштанового ґрунту і урожай сільськогосподарських культур

ГОЛОБОРОДЬКО С.П., САХНО Г.В., БОЯРКІНА Л.В., ГАЛЬЧЕНКО Н.М.
Сучасний стан та раціональне використання агроландшафтів Південного Степу України

КОБИЛІНА Н.О.
Стан та перспективи селекції багаторічних злакових трав на кормову продуктивність для умов південного регіону

ТИЩЕНКО О.Д., НАУМЕНКО В.В.
Селекція люцерни на підвищення її азотфіксуючого потенціалу

ТИЩЕНКО О.Д., НАУМЕНКО В.В.
Новий сорт люцерни Зоряна з ознакою поліфілії

БОРОВИК В.О., СТЕПАНОВ Ю.О., БАРАНЧУК В.А., КУЛІШ І.М.
Перспектива відродження бавовництва в південному регіоні України

САМОЙЛЕНКО О.А.
Вплив елементів технології на урожайність зерна ячменю озимого в умовах Південного Степу України

ФЕДОРЧУК М.І.
Продуктивність шавлії лікарської залежно від ступеню інтенсифікації елементів технології вирощування в умовах зрошення півдня України

КОКОВІХІН С.В.
Перспективи використання методу пенмана-монтейта для встановлення евапотранспірації в умовах зрошення півдня України

БУЛАЄНКО Л.М.
Сучасний стан розвитку дощувальної техніки

МИРОНОВА Л.М. ВЕРДИШ М.В.
Економічна оцінка основних тенденцій розвитку зрошуваного землеробства Херсонської області

КОВАЛЕНКО А.М. КОВАЛЕНКО О.А.
Вміст основних елементів живлення в рослинах конопель протягом вегетації залежно від удобрення

ШЕЛУДЬКО О.Д., МАЛЯРЧУК В.М., БОРИЩУК Р.В., НАЙДЬОНОВ В.Г., НИЖЕГОЛЕНКО В.М.
Нові фунгіциди для захисту посівів соняшника від грибних хвороб

КУРДЮКОВА О. М., КОНОПЛЯ М. І., ОСТАПЕНКО М. А.
Потенційна засміченість агрофітоценозів польових та овочевих культур степу України

ШУКАЙЛО С.П.
Характеристика зрошуваних грунтів Херсонської області за вмістом гумусу

ОСТАПЕНКО С.М., БОНДАРЕНКО Н.С., СОЛОНИЙ П. В.
Відмінності господарсько цінних ознак у нових сортів віничного сорго

БОРИСЕНКО Л.Д., КАТАЄВА Т.Є.
Створення нового сорту цибулі (a. nutans) Віртуоз при краплинному зрошенні в умовах степової зони України

КАРАЩУК С.В.
Оптимізація режиму зрошення сої сорту Фаетон в умовах Півдня України

ГРАБОВСЬКИЙ П.В.
Продуктивність сортів твердої озимої пшениці залежно від умов вологозабезпечення та удобрення в умовах півдня України

УСИК Л. О.
Прояв господарсько-цінних ознак у сучасних сортів пшениці м'якої озимої різного еколого-географічного походження

Правила для авторів

Анотації

Іменний покажчик