РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

|

EDITORIAL BOARD

Вожегова Р.А.

(головний редактор)

|

R. Vozhegova

(editor-in-chief)

Лавриненко Ю.О.

(перший заступник головного редактора)

|

Yu. Lavrynenko

(first deputy editor-in-chief)

Малярчук М.П.

|

M. Maliarchuk

(deputy editor-in-chief)

Біднина І.О.

|

I. Bidnyna

(executive secretary)

Мелiхов В.В. (Російська Федерація)

|

V. Melikhov (Russian Federation)

Заришняк А.С.

|

А. Zaryshniak

Ромащенко М.І.

|

M. Romashchenko

Лазарєв М.М. (Російська Федерація)

|

M. Lazarіev (Russian Federation)

Литвиненко М.А.

|

М. Lytvynenko

Шиманський Л.П. (Республіка Білорусь)

|

L. Shymanskyi (Republic of Belarus)

Ушкаренко В.О.

|

V. Ushkarenko

Петшак С. (Республіка Польща)

|

S. Petshak (Republic of Poland)

Базалій В.В.

|

V. Bazalìі

Денчич С. (Республіка Сербія)

|

S. Denchych (Republic of Serbia)

Дзюбецький Б.В.

|

B. Dziubetskіi

Гашимов А.Д. (Азербайджанська Республіка)

|

A. Hašhymov (AzerbaijanRepublic)

Голобородько С.П.

|

S. Holoborodko

Козаченко М.Р.

|

M. Kozachenko

Коковіхін С.В.

|

S. Kokovikhin

Грановська Л.М.

|

L. Hranovskaya

Ганганов В.М.

|

V. Hanganov

Морозов О.В.

|

A. Morozov

Влащук А.М.

|

A. Vlashchuk

Заєць С.О.

|

S. Zaiets

Коваленко А.М.

|

A. Kovalenko

Люта Ю.О.

|

Yu. Liuta

Біляєва І.М.

|

I. Beliaeva

Димов О.М.

|

A. Dymov

Балашова Г.С.

|

G. Balashova

Писаренко П.В.

|

P. Pisarenko

Пілярська О.О.

|

E. Piliarskaya