Запрошуємо до публікації в міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Зрошуване землеробство» (Категорія «Б»)

 

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ:

Меліорація, землеробство, рослинництво

Селекція, насінництво

Сторінка молодого вченого

 

ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Для опублікування статті в міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Зрошуване землеробство» № 81, 2024 необхідно до 26 лютого 2024 р. заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати на електронну пошту редакції Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. наступні матеріали:

- статтю, оформлену згідно вимог;

- квитанцію про сплату публікаційного внеску.

Приклад назви файлів: Іванко_стаття; Іванко_квитанція.

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Всі матеріали, подані до редакції, підлягають науковому рецензуванню (внутрішнє анонімне) та перевірці на плагіат.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

 

Статті, що не відповідають наведеним нижче вимогам та інструкціям, повертають автору(-ам) із рекомендаціями на доопрацювання.

Редакція залишає за собою право змінювати назву статті, скорочувати її обсяг, вносити редакційні правки (технічне, літературне та наукове редагування).

Редакція здійснює присвоєння DОІ (digital object identifier) для статтей.

 

Реквізити для сплати публікаційного внеску редакція надає автору тільки після рецензування статті та прийняття її до друку.

Розмір публікаційний внеску становить 900 грн (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія збірника своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник збірника. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія збірника буде розміщена на сайті до 30 квітня 2024 р.
Друкована версія збірника буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 31 травня 2024 р.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування приймаються оригінальні статті, в яких висвітлено результати наукових досліджень зі статистичною обробкою даних, що мають теоретичне та/чи практичне значення, є актуальними для сільського господарства та раніше не були опубліковані.

Статті оглядового характеру приймають за авторства провідних українських та зарубіжних учених, визнаних фахівців у своїй галузі, як правило, докторів наук.

Статті подають українською або англійською мовою.

Обсяг статті – від 8 до 20 сторінок формату А4, включаючи анотації, таблиці, рисунки та бібліографічні списки. Якщо стаття містить вагомі наукові результати, за рішенням редакційної колегії її обсяг може бути збільшено.

Поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт «Times New Roman» – 14; абзацний відступ – 0,5 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску); текст вирівнюється по ширині.

Обов’язковим є використання в тексті тире, а не дефіса між цифрами на означення кількісних меж від…до (наприклад, 10–15 тонн) або часового інтервалу (наприклад, 2010–2015 рр.). Між ініціалами, а також між ініціалами та прізвищем (наприклад, Іваненко І. І.), цифрами та одиницями виміру (наприклад, 10 кг, 23 °С), датами (наприклад, 2016 р., ХХ ст.), а також у назвах населених пунктів (наприклад, м. Київ) потрібно ставити нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+Пробіл). У разі написання скорочень на зразок 90-ті рр., 2-го тощо ставлять нерозривний дефіс (Ctrl+Shift+дефіс).

Таблиці та рисунки повинні мати заголовок і порядковий номер. Розміщують їх після першого посилання на них у тексті. Посилання на таблицю та рисунки наводять у дужках (табл. 1).

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

постановка проблеми (опис проблеми, яку аналізують, у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями);

аналіз останніх досліджень і публікацій (в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття);

мета статті;

матеріали та методика досліджень (у тексті оглядової статті цей розділ можна пропустити);

результати досліджень (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

висновки (підсумки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; висновки мають відповідати меті).

 

ПОРЯДОК СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ:

– тематична рубрика;

– індекс УДК (зліва без абзацного відступу);

– назва статті великими літерами (має бути стислою та інформативною);

– прізвища та ініціали всіх авторів (зазначають спочатку прізвище, а потім ініціали автора(-ів). Науковий ступінь, вчене звання авторів вказувати обов'язково. Шрифт – напівжирний, зліва без абзацного відступу);

– повна назва установи (установ), де працює(-ють) автор(-и);

– код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

– текст статті з виділеними обов’язковими розділами (структурою);

– список використаної літератури (Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);

– References;

– анотація та ключові слова українською мовою;

– анотація та ключові слова англійською мовою.

Авторські анотації (резюме) до наукових статей подають трьома мовами – українською та англійською. Обсяг – мінімум 1800 знаків з пробілами. Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки (англійською – Purpose, Methods, Results, Conclusions). До анотації обов’язково додають 5–8 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює слова з назви статті.

 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.