Випуск № 58

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ЗЕМЛЕРОБСТВО, МЕЛІОРАЦІЯ, РОСЛИННИЦТВО

Сташук В.А., Вожегова Р.А., Конащук І.О., Писаренко П.В., Коковіхін С.В.
Наукове обґрунтування інноваційних підходів розвитку зрошуваних меліорацій на півдні України в теперішній час і на перспективу

Булигін Д.О., Писаренко П.В., Морозов В.В., Мельник М.А.
Продуктивність нових сортів сої за різних умов зволоження та густоти стояння рослин

Голобородько С.П., Сахно Г.В.
Сучасний ландшафтно-екогогічний стан сільськогосподарських угідь південного Степу України

Біднина І.О., Козирєв В.В., Влащук О.С., Томницький А.В.
Порівняльна характеристика структурного стану темно-каштанового ґрунту при тривалому зрошенні та в неполивних умовах

Вожегов С.Г., Полєнок А. В.
Динаміка щільності ґрунту під культурами рисової сівозміни залежно від способів основного обробітку

Коваленко А.М.
Адаптація землеробства степової зони до підвищення посушливості клімату

Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Конащук І.О., Бояркіна Л.В., Дробітько А.В.
Науково-практичні аспекти впровадження ресурсоощадних інноваційних проектів у зрошуване землеробство півдня України

Філіп'єв І.Д., Димов О.М.
Винос елементів живлення сільськогосподарськими культурами в умовах зрошення на формування одиниці врожаю залежно від добрив

Глушко Т.В., Лавриненко Ю.О., Лашина М.В., Туровець В.М.
Вплив мінеральних добрив та зрошення на урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості

Влащук А.М., Прищепо М.М., Войташенко Д.П., Демченко Н.В.
Формування продуктивності посівів ріпаку озимого залежно від елементів технології вирощування в умовах південного Степу України

Писаренко П.В., Коковіхін С.В., Пілярська О.О.
Формування режимів зрошення кукурудзи розрахунковими методами залежно від агробіологічних, економічних та екологічних чинників

Вожегова Р.А., Малярчук В.М.
Ефективність сучасних технологій вирощування соняшнику за різних умов зволоження та способів і глибини основного обробітку ґрунту на півдні України

Голобородько С.П.
Сучасний стан та перспективи розвитку скотарства в Україні

Заєць С.О., Сергєєв Л.А.
Комплексний вплив добрив і захисту рослин на врожай та якість зерна пшениці озимої при зрошенні

Костиря І.В.
Урожайність зерна пшениці озимої та рівень його якості залежно від попередників і системи удобрення в умовах присивашшя

Вожегова Р.А., Малярчук М.П., Борищук Р.В.
Ефективність накопичення та використання вологи рослинами ячменю озимого за різних способів основного обробітку ґрунту та доз азотних добрив

Коваленко А.М., Малярчук А.С.
Ефективність способів і глибини основного обробітку грунту у боротьбі з бур’янами при вирощуванні ріпаку озимого в умовах південного Степу України

Грабовський П.В., Мішукова Л.С.
Енергетична оцінка розроблених елементів технології вирощування твердої пшениці при зрошенні

Хомяк П.В., Андрійченко Л.В., Залевська М.П.
Формування урожайності зерна ячменю озимого при його вирощуванні у південному Степу України

Шелудько О.Д., Марковська О.Є., Мринський І.М.
Ефективність передпосівної обробки насіння кукурудзи протруйниками

Вожегова Р.А., Олійник О.І.
Моделювання продуктивності сортів рису різних груп стиглості для умов півдня України

Томашова О.Л., Томашов С.В., Журавель В.М.
Збір жиру та продуктивність гірчиці сарептської у залежності від елементів технології вирощування

Воронюк З.С.
Оцінка сортів гречки і проса для літніх посівів на зрошенні в умовах рисових сівозмін

Коковіхін С.В., Тищенко О.П., Урсал В.В.
Формування режимів зрошення сільськогосподарських культур з використанням інструментальних та розрахункових методів

Коваленко О.А.
Урожайність і якість конопляної продукції, одержаної за різної густоти стояння рослин та рівня удобрення в умовах південного Степу України

Неплій Л.В., Бабаянц О.В.
Ефективність протруйників проти попелиць-переносників вжкя на пшениці на півдні України

Василенко Р.М., Степанова І.М., Войташенко Д.П., Шаталова В.В.
Вплив препарату ріверм на продуктивність ріпаку озимого в умовах південного Степу України

Шелудько О.Д., Клубук В.В., Репілевський Е.В., Ставратій В.В.
Ефективність інсектоакарициду вертимек на посівах сої в умовах зрошення

Кізуб П.С.
Урожайність та зимостійкість пшениці озимої за різного рівня мінерального живлення

Жуйков О.Г.
Комплексна агробіологічна оцінка сучасного сортового складу гірчиці білої в умовах сухого степу

Базалій В.В., Гонтарук В.Т.
Фотосинтетична діяльність рослин соняшнику на ділянках гібридизації в умовах зрошення півдня України

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА, НАСІННИЦТВО

Дзюбецький Б.В., Боденко Н.А.
Селекція середньостиглих ліній кукурудзи плазми айодент

Лавриненко Ю.О., Клубук В.В., Марченко Т.Ю., Мельник М.А.
Селекційно-агротехнічні аспекти збільшення виробництва сої в умовах зрошення

Аксельруд Д.В., Топораш І.Г., Щербина З.В.
Споріднені види злаків як генетичні джерела ознаки «м'якозерність» для культурних форм озимої м'якої пшениці

Люта Ю.О., Кобиліна Н.О.
Кореляційні взаємозв’язки кількісних ознак колекційних зразків томата на зрошенні

Боровик В.О., Степанов Ю.О., Клубук В.В., Баранчук В.А., Осіній М.Л.
Вплив обробки насіння бавовнику гамма-променями на мінливість деяких його ознак

Усик Л.О.
Нові сорти озимої пшениці марія і андромеда

Косенко Н.П.
Вплив фіізіологічно активних речовин на врожайність і якість насіння томата при краплинному зрошенні в умовах південного Степу України

Цілинко М.І.
Структура кореляційних залежностей ознак продуктивності рису

Шпак Т.М., Шпак Д.В., Петкевич З.З., Паламарчук Д.П.
Сучасні сорти рису для півдня України

Паламарчук Д.П.
Перспективи використання подвоєних гаплоїдів в селекції рису та методи їх отримання

Шпак Д.В.
Модель сорту рису для умов півдня України

Гораш А.Ф.
Вихідний матеріал озимої м’якої пшениці, що походить від triticum erebuni, triticum dicoccoides та triticum tauschii для селекції на групову стійкість до фітопатогенів та інші господарсько цінні ознаки

Шапарь Л.В., Колесникова Н.Д.
Вплив зрошення на якість насіння сортів пшениці озимої

Чернохатов Л.В.
Сорти картоплі вітчизняної селекції для насінництва в умовах зрошення в Степу України

Катаєва Т.Є., Борисенко Л.Д.
Створення нових сортів патисона при краплинному зрошенні в умовах степової зони України

Середа В.І.
Впровадження селекційних розробок цукрового сорго у кормовиробництво

Комарова І.Б.
Ефективність використання хімічного мутагенезу у селекції рижію ярого на великонасіннєвість

Лашина М.В., Туровець В.М., Глушко Т.В., Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О.
Параметри мінливості продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ

Вожегова Р.А., Грановська Л.М., Миронова Л.М., Писаренко П.В., Вердиш М.В.
Вплив вартості води на економічну ефективність виробництва аграрної продукції в зоні зрошення

Коваленко А.М., Тимошенко Г.З.
Економічна ефективність вирощування гороху безлисточкового морфотипу залежно від елементів технології в умовах південного Степу України

Влащук А.М., Коковіхін С.В., Донець А.О.
Моделювання витрат агроресурсів у технологічному процесі виробництва насіння ріпаку озимого в умовах півдня України

Петроченко В.І.
Методика визначення економічно оптимальних норм зрошення

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Майдебура О.П.
Відкриття іонізуючого випромінювання як передумова становлення радіобіології

Анотації

Аннотация

Summary

Правила для авторів

Іменний покажчик