Випуск № 65

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Вожегова Р.А.
Перспективи використання зрошення для підвищення продуктивності сільськогосподарської галузі на глобальному та локальному рівнях в умовах змін клімату

Писаренко П.В., Козирєв В.В., Шепель А.В.
Трансформація іонно-сольового складу ґрунтового розчину при поливах сої водами Інгулецької зрошувальної системи

Гулмуродов Р.А., Хасанов Б.А., Хакимов А.А.
Эффективность фунгицидов против пятнистостей озимой пшеницы

Шатковський А.П., Журавльов О.В., Черевичний Ю.О.
Особливості формування та параметри зон зволоження ґрунтів за краплинного зрошення

Вожегова Р.А., Найдьонова В.О., Воронюк Л.А.
Продуктивність сої за різних способів основного обробітку ґрунту та доз внесення добрив при зрошенні

Малярчук М.П., Влащук О.С., Томницький А.В., Біднина І.О., Козирєв В.В.
Вплив основного обробітку та доз добив на біологічну активність ґрунту та продуктивність чотирипільної сівозміни

Балашова Г.С., Юзюк С.М.
Ріст та розвиток картоплі на краплинному зрошенні за різних способів внесення добрив в умовах Південного Степу

Вожегова Р.А., Біляєва І.М.
Наукове обґрунтування напрямів впровадження інноваційних технологій у зрошуване землеробство півдня України

Голобородько С.П., Ревтьо М.В., Погинайко О.А.
Деградація земель у Південному Степу України: реалії сьогодення та шляхи вирішення проблеми

Федоренко Э.Н., Алдошин А.В., Кравец С.С., Бернацкий М.М.
Вплив ґрунтових гербіцидів на польову схожість насіння батьківських компонентів гібридів кукурудзи

Малярчук М.П., Котельников Д.І., Шепель А.В.
Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно за різних способів обробітку ґрунту та удобрення в сівозміні на зрошенні

Максимов М.В., Лавренко С.О.
Сумарне водоспоживання та ефективність використання води сочевицею залежно від технологічних прийомів вирощування

Вожегова Р.А., Князєв О.В., Резніченко Н.Д.
Вплив основних технологічних заходів на формування елементів структури врожаю та продуктивність ячменю озимого в сівозміні на зрошенні

Заєць С.О., Романенко О.Л.
Продуктивність пшениці озимої залежно від видів мінеральних добрив та підживлення при вирощуванні після стерньового попередника

Вожегов С.Г., Коковіхін С.В., Зоріна Г.Г., Дробітько А.В.
Науково-практичні аспекти моделювання режимів зрошення культур рисової сівозміни за допомогою програмного комплексу Cropwat

Хоміна В.Я., Пастух О.Д.
Агроекологічні аспекти вирощування гречки і проса у сумісних посівах в умовах Лісостепу Західного

Коваленко А.М., Куц Г.М.
Поживний режим та мікробіологічна діяльність ґрунту під соняшником залежно від систем його обробітку в сівозміні

Морозов О.В., Корнбергер В.Г., Дудченко К.В.
Підвищення ефективності використання зрошувальної води при вирощуванні рису

Малярчук М.П., Лопата Н.П.
Вплив основного обробітку та сівби в необроблений ґрунт за різного удобрення на забур’яненість посівів і продуктивність кукурудзи в сівозміні на зрошенні

Коваленко А.М., Тимошенко Г.З., Новохижній М.В., Сергєєва Ю.О., Черевко Р.В.
Застосування мікробних препаратів на посівах пшениці озимої за різних способів основного обробітку ґрунту під попередник

Цілинко М. І., Вожегов С. Г., Довбуш О. С., Іздебський О. О.
Вплив крупності насіння на польову схожість та продуктивність сортів рису

Лавриненко Ю.О., Влащук А.М., Прищепо М.М., Шапарь Л.В.
Формування фотосинтетичного потенціалу у сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби та норми висіву

Гальченко Н.М.
Продуктивність багаторічних трав залежно від складу агрофітоценозу і способу використання травостоїв у Південному Степу України

Малярчук А.С., Суздаль О.С., Мишукова Л.С.
Водно-фізичні властивості ґрунту під посівами ріпаку озимого за різних систем обробітку ґрунту і ранньовесняного підживлення на зрошуваних землях

Влащук А.М., Конащук О.П., Желтова А.Г., Колпакова О.С.
Формування врожаю нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від елементів технології в умовах Степової зони України на зрошенні

Василенко Р.М., Заєць С.О., Степанова І.М.
Ефективність вирощування цукрового сорго в Південному Степу

Васюта В.В.
Ростові й продукційні процеси буряка столового за краплинного зрошення в Південному Степу України

Малярчук В.М.
Продуктивність соняшнику за різних способів обробітку ґрунту в сівозміні на зрошенні

Дудченко Т.В., Шевчук О.М., Фальковський І.В.
Гербіцид Топшот 113 м.д. – ефективний контроль бур’янів на посівах рису

Мартиненко Т.А., Шкода О.А., Петричук Л.І.
Урожайність та якість цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в умовах півдня України

Петкевич З.З., Мельніченко Г.В.
Нут, сочевиця – перспективні зернобобовікультури для вирощування на півдні України

Погинайко О.А.
Агробіологічні основи формування врожаю насіння пирію середнього (Elytrigia intermedia (Host) Nevski) залежно від способу сівби і системи удобрення в Південному Степу

Приведенюк Н.В.
Водоспоживання валеріани лікарської за краплинного зрошення в умовах лівобережного Лісостепу України

Шевель В.І.
Забур'яненість посівів проса у незрошуваних умовах Південного Степу України

Сергєєва Ю.О.
Перспективи вирощування сорго в степовій зоні України

Воротинцева Л.І.
Моніторинг еколого-агромеліоративного стану земель інгулецької зрошувальної системи

Вожегова Р.А., Коваленко А.М., Чекамова О.Л.
Урожайність проса залежно від мікробних препаратів та мікродобрив

Лавриненко Ю.О., Гож О.А.
Ріст і розвиток рослин гібридів кукурудзи ФАО 180-430 за впливу регуляторів росту і мікродобрив в умовах зрошення на Півдні України

Булигін О.І., Булигін Д.О.
Меліорація водно-сольового режиму ґрунтів на краснознам’янській зрошувальній системі

Мунтян Л.В.
Структурні показники врожай-ності сортів пшениці озимої залежно від норм висіву та доз добрив в умовах рисових сівозмін

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Дзюбецький Б.В., Федько М.М., Ільченко Л.А., Чабан В.І.
Роль зародкових плазм та гетерозисної моделі при створенні гібридів кукурудзи спеціального призначення

Паламарчук Д.П., Козаченко М.Р.
Особливості загальної та специфічної комбінаційної здатності за кількісними ознаками колекційних зразків рису

Лавриненко Ю.О., Кузьмич В.І., Боровик В.О., Михаленко І.В.
Стан і динаміка виробництва зернових бобових культур у світі та Україні

Люта Ю.О., Кобиліна Н.О.
Успадкування основних кількісних ознак гібридів томата першого покоління

Шпак Д.В., Марущак Г.М., Петкевич З.З., Паламарчук Д.П.
Формування господарсько-біологічних ознак у селекційного матеріалу рису з різним вмістом амілози та крохмалю в зерні

Бондаренко К.В.
Оцінка нових сортів та ліній рису середньої групи стиглості за якісними показниками

Ткалич Ю.В.
The adaptive potential of the inbred lines of the cutting lettuce

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Кривенко А.І.
Продуктивність пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах з сидеральним паромзалежно від систем основного обробітку ґрунту та попередників

Балашова Г.С., Бояркіна Л.В.
Економічна ефективність відтворення еліти картоплі на півдні України залежно від умов зволоження ґрунту та передсадивного захисту насіннєвих бульб

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Вожегова Р. А., Малярчук А. С., Котельников Д. І.
Врожайність сої за різних систем основного обробітку ґрунту та удобрення в умовах зрошення

Анотація

Аннотация

Summary

Іменний покажчик