Випуск № 71

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Базалій В.В., Домарацький Є.О., Козлова О.П.
Вплив біофунгіцидів і стимуляторів росту на продуктивність соняшнику та якість олійної сировини

Бунчак О.М.
Агроекологічне обгрунтування вирощування вівса залежно від застосування органічних добрив, виготовлених за новітніми технологіями

Вожегова Р.А., Влащук А.М., Дробіт О.С., Влащук О.А.
Економічна та енергетична ефективність вирощування буркуну білого однорічного залежно від агротехнічних прийомів в умовах півдня України

Вожегова Р.А., Заєць С.О., Кисіль Л.Б.
Економічна оцінка ефективності вирощування сучасних сортів ячменю озимого за різних строків сівби і застосування регуляторів росту

Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Заєць С.О., Онуфран Л.І.
Ефективність використання сонячної енергії посівами сої в умовах зрошення Півдня України

Вожегова Р.А., Кривенко А.І.
Продуктивність та енергетична ефективність технології вирощування озимих зернових культур

Гамаюнова В.В., Панфілова А.В.
Водний режим ґрунту на посівах ячменю ярого (Hordeum vulgare L.) в умовах Південного Степу України

Грабовський М.Б., Грабовська Т.О., Городецький О.С., Курило В.Л.
Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від фону мінерального живлення

Грановська Л.М., Сташук В.А., Жужа П.В.
Наукове обгрунтування реконструкції лісозахисних смуг вздовж Каховського магістрального каналу

Димов О.М., Бояркіна Л.В.
Метод кореляційно-регресійного аналізу як інструмент оцінки ефективності технологій вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях

Дудченко К.В., Петренко Т.М., Дацюк М.М., Флінта О.І.
Вплив вирощування сої на сольовий баланс ґрунту в рисових сівозмінах

Заєць С.О., Димов О.М., Фундират К.С.
Урожайність насіння та економічна ефективність вирощування тритикале озимого залежно від макро- та мікродобрив у зрошуваних умовах Південного Степу

Зубов А.О.
Оцінка факторів ерозійної деградації ґрунтів на прикладі Донбаського регіону

Кобиліна Н.О., Люта Ю.О., Бондаренко К.О.
Ефективність методів гаметної селекції томата при створенні нового вихідного селекційного матеріалу

Колісник О.М.
Створення простих гібридів кукурудзи з різною стійкістю до хвороб і шкідників

Костиря І.В., Остапенко М.А., Білозор І.В.
Особливості проходження зимового періоду рослинами пшениці озимої та її врожайність залежно від агротехнічних заходів при вирощуванні в зоні Присивашшя

Лазеба О.В.
Позакореневе підживлення комплексними мікродобривами як засіб підвищення врожаю гібридів соняшнику (Helianthus Annuus L.) в умовах лівобережної частини Лісостепу України

Малюк Т.В., Козлова Л.В.
Оперативне планування поливного режиму молодих насаджень черешні в умовах Південного Степу

Малярчук М.П., Ісакова Г.М., Булигін Д.О., Шкода О.А., Лужанський І.Ю.
Вплив систем удобрення й обробітку ґрунту на урожайність сорго зернового в сівозміні на зрошенні

Малярчук М.П., Писаренко П.В., Козирєв В.В., Малярчук А.С., Мішукова Л.С.
Економічна й енергетична ефективність вирощування пшениці озимої за різних способів основного обробітку ґрунту та доз мінерального живлення

Малярчук М.П., Томницький А.В., Малярчук А.С., Марковська О.Є.
Продуктивність сої за різних способів і глибини обробітку ґрунту та доз добрив у сівозміні на зрошенні

Мамедова Шакар, Бабаева Улькер
Растительный покров лянкяранской физико-географической области и пути его охраны

Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О., Пілярська О.О., Забара П.П., Хоменко Т.М., Михаленко І.В.,
Динаміка накопичення сирої та сухої надземної біомаси гібридами кукурудзи за краплинного зрошення

Мінза Ф.А.
Урожайність плодів яблуні залежно від методу призначення строків поливу

Рудік О.Л., Гальченко Н.М., Коновалова В.М.
Моделювання рівнів продуктивності та аналіз ефективності технологій вирощування льону олійного в умовах півдня України

Сендецький В.М.
Продуктивність сої залежно від сумісного застосування соломи, сидератів та органічних добрив в умовах Лісостепу Західного

Шевченко І.В., Минкін М.В., Минкіна Г.О.
Забур’яненість промислових насаджень винограду й ефективність сучасних прийомів контролю чисельності та розвитку бур’янів

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Балашова Г.С., Котова О.І., Котов Б.С., Юзюк О.О.
Вплив живильного середовища на індукцію бульбоутворення картоплі in vitro сортів різних груп стиглості

Балашова Г.С., Юзюк О.О., Котов Б.С., Юзюк С.М.
Економічна ефективність вирощування насіннєвої картоплі сортів різних груп стиглості

Влащук А.М., Шапарь Л.В., Місєвич О.В., Конащук О.П., Дробіт О.С.
Вплив строків сівби та норм висіву насіння на структурні показники буркуну білого однорічного в умовах Південного Степу України

Вожегов С.Г., Цілинко М.І., Казанок О.О., Шепель А.В., Зоріна Г.Г.
Економічна та енергетична оцінка вирощування насіння сучасних сортів рису

Вожегова Р.А., Боровик В.О., Марченко Т.Ю., Біднина І.О., Рубцов Д.К.
Аналіз рівня забур’яненості агрофітоценозу насіннєвих посівів сої під впливом різної густоти та доз азотного добрива

Вожегова Р.А., Бєлов Я.В.
Агроекономічна оцінка технології вирощування гібридів кукурудзи в умовах зрошення півдня України

Кренців Я.І.
Вплив погодних умов року вирощування на мінливість висоти рослин колекційних сортів сої

Литвиненко М.А., Литвиненко Д.М., Щербина З.В.
Схеми добазового насінництва залежно від рівня гетерогенності сортів пшениці м’якої озимої (Triticum Aestivum L.)

Погорєлова В.О., Косенко Н.П.
Формування врожайності насіння томата (Lycopersicon Esculentum Mill.) залежно від сортових особливостей та удобрення за краплинного зрошення

АГРОЕКОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

Вожегова Р.А., Білий В.М.
Динаміка ростових процесів, врожайність та якість насіння сортів пшениці озимої залежно від агротехнічних заходів вирощування

Капінос М.В.
Урожайність та якість сортів гороху залежно від інокуляції насіння в умовах Південного Степу України

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Ушкаренко В.О., Чабан В.О., Шепель А.В., Коковіхін С.В.
Умовне споживання поживних речовин рослинами шавлії мускатної за вирощування в умовах Південного Степу України за краплинного зрошення

Вожегова Р.А., Котельников Д.І., Малярчук В.М.
Біологічна активність на посівах кукурудзи за різних способів та глибини основного обробітку на фоні органо-мінеральних систем удобрення в умовах зрошення за півдня України

Балашова Г.С., Бояркіна Л.В.
Урожайність та насіннєва продуктивність ранньостиглого сорту картоплі Серпанок за різних способів підготовки насіннєвого матеріалу та умов живлення

Анотація

Аннотация

Summary

Малярчуку Миколі Петровичу – 70