Випуск № 55

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ВОЖЕГОВА Р.А., ГОЛОБОРОДЬКО С.П.
Еколого-меліоративний стан та перспективи розвитку зрошуваного землеробства

КОВАЛЕНКО А.М., МАЛЯРЧУК М.П.
Водно-фізичні властивості ґрунту та продуктивність короткоротаційних сівозмін на зрошуваних землях

МЕЛАШИЧ А.В., ПИСАРЕНКО П.В., БІДНИНА І.О., МЕЛАШИЧ Т.А.
Особливості ґрунтотворного процесу в темно-каштановому ґрунті при різних способах зрошення

МОРОЗОВ В.В., КОЗЛЕНКО Є.В., МОРОЗОВ О.В.
Шляхи покращення якості поливної води і підвищення родючості грунтів Інгулецької зрошувальної системи

ГУСЄВ М.Г.
Економічна та енергетична оцінка кормових агроценозів при одержанні трьох врожаїв за рік в умовах зрошення південного регіону України

ЛАВРИНЕНКО Ю.О., НЕТРЕБА О.О., ТУРОВЕЦЬ В.М., ЛАШИНА М.В.
Селекційна цінність вихідного матеріалу кукурудзи, отриманого на базі ліній, відмінних за групами стиглості в умовах зрошення півдня України

ЗАЄЦЬ С.О., НЕТІС В.І.
Вплив різних технологій вирощування на формування врожаю зерна сої на зрошуваних землях півдня України

ФІЛІП’ЄВ І.Д., МЕЛАШИЧ А.В., ВЛАЩУК О.С., ТОМНИЦЬКИЙ А.В.
Ефективність доз азотного добрива при вирощуванні кукурудзи на зерно в зрошуваній сівозміні з люцерною

ПИСАРЕНКО П.В.
Урожайність сої залежно від режиму зрошення, фону живлення та густоти стояння рослин за вирощування на півдні України

ПИСАРЕНКО П.В., КОКОВІХІН С.В., ГРАБОВСЬКИЙ П.В.
Вплив умов вологозабезпечення та фону мінерального живлення на динаміку накопичення сирої маси та сухої речовини рослинами пшениці твердої озимої

НАЙДЬОНОВ В.Г., НИЖЕГОЛЕНКО В.М., ГАЛЬЧЕНКО Н.М.
Агроенергетичний стан чорноземів південних та темнокаштанових тривало зрошуваних ґрунтів в Південному Степу України

АДАМЕНЬ Ф.Ф., РАДЧЕНКО Л.А., ЖЕНЧЕНКО К.Г. ‒
Парозерновые севообороты в Крыму

СОЛДАТЕНКО О. В.
Водоспоживання та урожайність насіннєвих рослин огірка залежно від способів зрошення та удобрення

НЕТРЕБА О.О., ЛАВРИНЕНКО Ю.О., ТУРОВЕЦЬ В.М.
Прояв гетерозису за біохімічними показниками зерна у гібридів F1 кукурудзи в умовах зрошення Південного Степу України

ЖУРАВЛЬОВ О.В.
Вплив режиму зрошення, густоти стояння та препарату Байкал ЕМ-1У на коефіцієнт використання фотосинтетичної активної радіації посівами цибулі ріпчастої при краплинному поливі в умовах Південного Степу

МИРОНОВА Л.М., ДИМОВ О.М.
Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях південного регіону

КОКОВІХІН С.В., БОЯРКІНА Л.В.
Науково-практичні аспекти використання комп’ютерної програми “Digitals” для оптимізації технологій вирощування сільськогосподарських культур на поливних землях

БАЛАШОВА Г.С., ЧЕРНИЧЕНКО І.І., ЧЕРНИЧЕНКО О.О.
Ефективність різних схем відтворення еліти картоплі в умовах зрошення на півдні України

ПЕТКЕВИЧ З.З.
Оцінка зразків Національної колекції рису з метою використання в селекції сортів

ОРЛЮК А.П., ШПАК Т.М., ШПАК Д.В.
Кореляційні взаємозв'язки ознак продуктивності головної волоті у гібридних популяціях рису

ТИЩЕНКО О.П.
Висхідна швидкість руху і висота підйому макрокапілярної кайми

ЛЮТА Ю.О.
Оцінка посухо- та жаростійкості сортів томата на ранніх етапах розвитку рослин

ЛИСЕНКО Є.В.
Фітосанітарний стан зрошуваних посівів цибулі в південному регіоні України

КОСЕНКО Н.П.
Сучасний стан і розвиток виробництва насіння овочевих рослин в Україні й у світі

НАЙДЬОНОВ В.Г.
Захист зрошуваної озимої пшениці від трипсів

ВІТАНОВ О. Д., ГОРОВА Т. К., ТОМАХ Є. О. МИТЕНКО І. М.
Ефективні елементи технології вирощування маточних коренеплодів та насіння буряка столового сорту вітал

ШЕЛУДЬКО О.Д., КУЦЕНКО С.В., КЛУБУК В.В., НАЙДЬОНОВ В.Г., НИЖЕГОЛЕНКО В.М.
Захист зрошуваної кукурудзи від шкідників та хвороб

ШЕЛУДЬКО О.Д., КУЦЕНКО С.В., КЛУБУК В.В. НАЙДЬОНОВ В.Г., НІЖЕГОЛЕНКО В.М.
Комплексний захист зрошуваної пшениці озимої в осінній період

РАДЧЕНКО Л.А. СИДОРЕНКО А.В.
Качество зерна сортов пшеницы озимого и альтернативного типа развития в условиях Крыма

БОГОВІН А.В.
Антропогенна трансформація еологічних систем та її вплив на сучасний стан біорізноманіття

ШКОДА О.А.
Вплив основного обробітку ґрунту та системи удобрення на розвиток надземної маси ріпаку озимого

ОСТАПЕНКО М.А., КОСТИРЯ І.В. ПРИЩЕПО М.М., ПОПОВ М.К.
Окремі аспекти регулювання чисельності осоту рожевого при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Південного Степу України

ПРИЩЕПА М.М., ВЛАЩУК А.М., ПАВЛОВА Н.О., ШЕВЧУК С.Л.
Передпосівне застосування гербіцидів проти дводольних багаторічних кореневопаросткових бур'янів в насіннєвих посівах сої в умовах півдня України

НЕТРЕБА О.О., ЛАВРИНЕНКО Ю.О., ЛАШИНА М.В.
Прояв і мінливість ознак продуктивності гібридів кукурудзи різних за групами ФАО

ГУСЄВ М.Г., ВОЙТАШЕНКО Д.П., ШАТАЛОВА В.В.
Вплив препарату грейнактив на продуктивність ріпаку озимого в умовах Південного Степу України

ОРЛЮК А.П., УСИК Л.О., КОЛЕСНИКОВА Н.Д.
Генотипові кореляції між урожайністю та компонентними ознаками пшениці м'якої озимої

ДЕМЧЕНКО Н.В.
Урожайність ріпаку озимого залежно від основного обробітку грунту, строків і способів сівби

НОВОХИЖНІЙ М.В.
Економічна ефективність вирощування ярої твердої пшениці залежно від норм добрив та хімічного захисту в умовах Південного Степу України

ТИМОШЕНКО Г.З.
Водоспоживання рослин гороху залежно від агроприйомів вирощування в Південному Степу

ГЛУШКО Т.В.
Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від фону живлення та біостимуляторів

БОРОВИК В.О., СТЕПАНОВ Ю.О., КЛУБУК В.В., БАРАНЧУК В.А., ОСІНІЙ М.Л., КУЗЬМИЧ В.І.
Екологічне випробування болгарських сортів бавовнику в південному регіоні України

КОВАЛЕНКО О.А.
Вплив добрив та густоти посіву на споживання фосфору рослинами конопель

КОБИЛІНА Н.О., СТАРОДУБЦЕВА М.В.
Удосконалення методів селекції стоколосу безостого

ПАВЛЮЧЕНКО С.О.
Сертифікація насінницьких посівів за насіннєвими схемами ОЕСР

КОКОВІХІН С.В., ДРОБІТЬКО А.В.
Прогнозування водопотреби сільськогосподарських культур та формування графіків поливів з використанням програми "CROPWAT"

Анотації

Іменний покажчик