Випуск № 56

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

ВОЖЕГОВА Р.А.
Наукові засади оптимізації систем ведення зрошуваного землеробства в умовах Півдня України

ДИМОВ О.М.
Регіональні проблеми землеробства Південного Степу України

КОКОВІХІН С.В., ПИСАРЕНКО П.В., ПРИСЯЖНИЙ Ю.І., ПІЛЯРСЬКА О.О.
Вплив умов вологозабезпеченості, фону мінерального живлення та густоти стояння рослин на урожайність ділянок гібридизації кукурудзи в умовах зрошення

ЗАЄЦЬ С.О., БАБАНІН В.В., РЕПІЛЕВСЬКИЙ Е.В.
Урожай зерна і водоспоживання різних сортів сої в умовах зрошення Півдня України

КОВАЛЕНКО С.А., МІХЕЄВ Є.К.
Прикладні аспекти створення інформаційної системи прийняття технологічних рішень (Частина І. Первина організація інформаційного забезпечення)

ВОЖЕГОВА Р.А., КОКОВІХІН С.В., КОНАЩУК І.О., БОЯРКІНА Л.В., НАЙДЬОНОВ В.Г., ДРОБІТЬКО А.В.
Науково-практичні аспекти впровадження ресурсоощадних інноваційних проектів у зрошуване землеробство Півдня України

ПАШТЕЦЬКИЙ В.С., ЖЕНЧЕНКО К.Г.
Спеціалізовані ріпакові сівозміни в АР Крим

ШЕЛУДЬКО О.Д., КЛУБУК В.В., НИЖЕГОЛЕНКО В.М., НАЙДЬОНОВ В.Г.
Хлібні жуки на зрошуваній пшениці

ТОМНИЦЬКИЙ А.В., ФІЛІП’ЄВ І.Д., ГАМАЮНОВА В.В.
Витрати елементів живлення на формування одиниці врожаю і продуктивність кукурудзи МВС при внесенні мінеральних добрив у зрошуваній сівозміні

МЕЛАШИЧ А.В., КОЗИРЄВ В.В., БІДНИНА І.О.
Вплив агромеліоративних заходів на зміни властивостей та режимів темно-каштанового ґрунту в умовах зрошення Півдня України

ДУДЧЕНКО В.В., ДУДЧЕНКО Т.В.
Методи обліку та контролю чисельності бур’янів на посівах рису

КОВАЛЕНКО А.М.
Агрокліматичні умови районування розміщення озимого ріпаку в південному регіоні

ТИЩЕНКО О.П.
Оптимізація режимів зрошення пшениці озимої в умовах АР Крим

ПИСАРЕНКО П.В., СУЗДАЛЬ О.С., БУЛИГІН Д.О., МОРОЗОВ В.В
Вплив умов вологозабезпечення та густоти стояння рослин на урожайність нових сортів сої

ПІЛЯРСЬКИЙ В.Г.
Споживання вологи рослинами буряку цукрового протягом вегетаційного періоду в умовах зрошення

ВОЖЕГОВА Р.А., ОЛІЙНИК О.І., ТИЩЕНКО О.П.
Науково-практичні аспекти оптимізації елементів технології вирощування рису з врахуванням гідротермічних чинників

ПИСАРЕНКО П.В., КАРАЩУК С.В.
Особливості водного режиму ґрунту на посівах сої залежно від режимів зрошення, фону мінерального живлення та норми висіву

КОВАЛЕНКО О.А.
Накопичення основних елементів живлення в рослинах конопель протягом вегетації залежно від удобрень

ВАСЮТА В.В., ЖУРАВЛЬОВ О.В.
Коефіцієнт водоспоживання цибулі ріпчастої за умов краплинного зрошення

ПИСАРЕНКО П.В., ПІЛЯРСЬКИЙ В.Г., МІШУКОВА Л.С.
Вплив водного режиму ґрунту, фону мінерального живлення та густоти стояння рослин на урожайність пшениці озимої

ПРИЩЕПО М.М., ВЛАЩУК А.М., ШАПАРЬ Л.В., ДЕМЧЕНКО Н.В., ДЯДЮША Л.М., ПРИХОДЬКО М.В.
Адаптивні властивості та урожайність ріпаку озимого залежно від застосування природних біологічно активних речовин в умовах Південного Степу України

ТИМОШЕНКО Г.З.
Вплив бактеріального препарату “Ризобофіт” та мікродобрива “Еколист–У” на продуктивність гороху в умовах Південного Степу України

НОВОХИЖНІЙ М.В.
Біоенергетична ефективність технології вирощування пшениці твердої ярої залежно від норм добрив та хімічного захисту в умовах Південного Степу України

АРСЛАНОВА Л.Е., СУССЬКИЙ О.М.
Продуктивність льону олійного залежно від елементів технології в умовах Степової Зони Криму

ХАСХАЧИХ М.В.
Вплив густоти стояння рослин та способу сівби на динаміку показників сухої речовини та продуктивність фотосинтезу соняшнику в післяукісних посівах

ВОЙТАШЕНКО Д.П.
Вплив зрошення та мінеральних добрив на хімічний склад рослин амаранту

КОЗЛЕНКО Є.В.
Вплив умов формування води Інгулецької зрошувальної системи на агрономічні та екологічні показники її якості

БІДНИНА І.О., ВЛАЩУК О.С.
Ефективність доз азотного добрива при вирощуванні пшениці озимої на фоні заорювання післяжнивних решток сої

ГАЛЬЧЕНКО Н.М.
Формування високопродуктивних агрофітоценозів багаторічних трав на основі еспарцету піщаного в Південному Степу України

БІОТЕХНОЛОГІЯ, ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

ЛАВРИНЕНКО Ю.О., БАЛАШОВА Г.С., КОТОВА О.І., ПІДКОПАЙ І.І.
Вплив фотоперіоду, температури та азотного живлення на індукцію бульбоутворення в культурі in vitro

ОРЛЮК А.П., БАЗАЛІЙ Г.Г., УСИК Л.О., КОЛЕСНИКОВА Н.Д.
Генетичний контроль стійкості пшениці м'якої озимої до фітопатогенів в умовах Півдня України

КОЧМАРСЬКИЙ В.С., ГУМЕНЮК О.В., КИРИЛЕНКО В.В.
Нові джерела для селекції пшениці м’якої озимої на підвищення адаптивності

ГОЛОБОРОДЬКО С.П., ТИЩЕНКО А.В.
Оптимізація енерговитрат при вирощуванні люцерни на насіння в Південному Степу України

ШЕВЧЕНКО С.М.
Особливості сепарування та якість насіння гібридів кукурдузи цукрової

ОРЛЮК А.П., ГОНЧАРЕНКО О.Л.
Формування агрофітоценозу, урожайність та якість насіння пшениці м'якої озимої залежно від строків сівби та умов вологозабезпечення

ЛАВРИНЕНКО Ю.О. НЕТРЕБА О.О., ТУРОВЕЦЬ В.М., ЛАШИНА М.В., НИЖЕГОЛЕНКО В.М.
Успадкування біохімічних показників гібридами кукурудзи F1 в умовах зрошення

ТИЩЕНКО О.Д.
Створення і оцінка інбредних ліній люцерни в умовах зрошення

ЯЛАНСЬКИЙ О.В., САМОЙЛЕНКО А.Т., СЕРЕДА В.І.
Селекція цукрового сорго для фітоенергетики

БОРОВИК В.О., КЛУБУК В.В., БАРАНЧУК В.А., ОСІНІЙ М.Л., КУЗЬМИЧ В.І.
Аналіз зразків колекції сої за основними господарсько-цінними ознаками в умовах зрошення Півдня України

НЕТРЕБА О.О., ЛАВРИНЕНКО Ю.О., ЛАШИНА М.В., ТУРОВЕЦЬ В.М., ГЛУШКО Т.В., НИЖЕГОЛЕНКО В.М.
Мінливість та прояв морфобіологічних показників гібридів кукурудзи різних груп стиглості в зрошуваних умовах Півдня України

КОБИЛІНА Н.О., БОРОВИК В.О., СТАРОДУБЦЕВА М.В.
Селекція стоколосу безостого з використанням сортів різних еколого-географічних груп

ЕКОНОМІКА

ПАШТЕЦЬКИЙ В.С.
Методологічний інструментарій економіки землекористування агросфери

МИРОНОВА Л.М., ВЕРДИШ М.В., МЕЛЬНИК М.А.
Аналіз складу та структурИ ціни на зрошувальну воду на півдні україни

ГРАБОВСЬКИЙ П.В., КОКОВІХІН С.В., ПИСАРЕНКО П.В., НАЙДЬОНОВ В.Г.
Економічна ефективність елементів технології вирощування пшениці озимої при зрошенні в умовах Південного Степу України

КОСЕНКО Н.П.
Економічна ефективність вирощування насіння цибулі ріпчастої в умовах Південного Степу України

ШКОДА О.А.
Економічна ефективність вирощування ріпаку озимого залежно від доз мінеральних добрив та основного обробітку ґрунту на зрошуваних землях Півдня України

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ПРИСЯЖНЮК М.В.
Становлення та розвиток систем землеробства в УСРР у 20-х роках ХХ століття

ЄВИЧ П.П.
Науково-організаційна діяльність Миронівської селекційної станції у 1940–1960 рр.

КОТОВСЬКА Ю.С.
Експедиційна діяльність в освоєнні Нижньодніпровських пісків у науковій спадщини академіка АН УРСР П.С.Погребняка

Наші ювіляри

Анотації

Правила для авторів

Іменний покажчик