Випуск № 61

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Писаренко П.В., Біляєва І.М., Пілярський В.Г., Чекамова О.Л.
Науково-практичні аспекти оптимізації штучного зволоження в умовах півдня України

Малярчук М.П., Котельников Д.І., Андрієнко І.О.
Обробіток ґрунту та удобрення кукурудзи в зрошуваних умовах півдня України

Вожегова Р.А., Найдьонова В.О., Мельник М.А.
Динаміка водоспоживання та продуктивність сої залежно від режиму зрошення, сортового складу та інокуляції насіння

Голобородько С.П., Погинайко О.А., Желтова А.Г.
Вплив способу сівби і застосування азотних добрив на насіннєву продуктивність пирію середнього – elytrigia intermedia (host) nevski

Вожегова Р.А., Люта Ю.О., Косенко Н.П.
Урожайність і якість насіння буряка столового за умов краплинного зрошення півдня України

Коваленко А.М.
Раціональне використання зрошуваних земель півдня України при різному сільськогосподарському їх використанні

Ізотов А.М.
Залежність врожайності і якості зерна пшениці озимої від норми висіву і дози азотного добрива в умовах економного зрошення в степовому Криму

Вожегова Р.А., Люта Ю.О., Малишев В.В.
Вплив підживлення комплексними водорозчинними добривами на урожайність томата та цибулі ріпчастої при краплинному зрошенні

Малярчук М.П., Мішукова Л.С., Суздаль О.С., Малярчук А.С.
Забур’яненість посівів сільськогосподарських культур в сівозмінах на зрошенні за різних способів і систем основного обробітку ґрунту

Мринський І.М., Гармашів В.В., Шепель А.В., Гонтарук В.Т.
Вплив елементів технології вирощування на продуктивність насіннєвого соняшнику в умовах півдня України

Влащук А.М., Прищепо М.М., Войташенко Д.П., Демченко Н.В.
Насіннєва продуктивність ріпаку озимого в умовах зрошення півдня України

Шелудько О.Д., Клубук В.В., Репілевський Е.В., Омеляненко О.А.
Вплив фунгіцидів на продуктивність посівів зрошуваної сої в південному степу України

Черенков А.В., Козечко В.І.
Фотосинтетична діяльність рослин різних сортів пшениці озимої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північного степу України

Дудченко В.В., Дудченко Т.В., Рогульчик М.І.
Фунгіцид натіво 75 в.г. для контролю пірикуляріозу в посівах рису

Томницький А.В.
Висота та приріст надземної маси рослин нуту залежно від добрив

Заєць С.О., Нетіс В.І.
Вплив ширини міжрядь і норми висіву на продуктивність нових сортів сої в умовах зрошення

Василенко Р.М.
Сортова агротехніка вирощування зернового сорго в умовах півдня України

Влащук А.М., Войташенко Д.П., Желтова А.Г.
Вплив зрошення та мінерального живлення на продуктивність сорго багаторічного

Глушко Т.В.
Урожайність гібридів кукурудзи та економічна ефективність їх вирощування залежно від обробки рослин комплексними препаратами в умовах зрошення

Козирєв В.В., Писаренко П.В., Біднина І.О.
Водоспоживання сої за різних елементів технології її вирощування

Скидан М.С., Скидан В.О., Костромітін В.М.
Динаміка накопичення рослинами соняшнику маси сухої речовини залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах східної частини лісостепу України

Коковіхін С.В., Ніколайчук М.Г., Пілярська О.О., Дробітько А.В.
Нормування витрат поливної води на рівні сівозміни та господарства з використанням сучасних інформаційних технологій

Марковська О.Є., Шелудько О.Д., Омеляненко О.А.
Шляхи зниженняшкодочинності грибних хвороб на зрошуваних посівахсільськогосподарських культур південного степу України

Воронюк З.С., Марущак Г.М., Зайцева А.А.
Зміни меліоративних характеристик ґрунту п ід впливом зрошення культур рисової сівозміни

Бояркіна Л.В.
Науково-практичні аспекти використання програми «електронні технологічні карти ІЗЗ НААН» для планування технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах зрошення

Цілинко М.І., Вожегов С.Г., Довбуш О.С., Коршун О.О.
Урожайність та посівні якості насіння рису залежно від застосування мікродобрив

Колесникова Н.Д., Вердиш М.В., Шукайло С.П.
Обґрунтування факторів впливу на урожайність сортів озимої м'якої пшениці в зоні південного степу України

Малярчук В.М.
Вплив основного обробітку ґрунту на його родючість та продуктивність соняшнику в сівозміні на зрошенні

Тимошенко Г.З.
Стан виробництва та використання гороху

Булаєнко Л.М.
Особливості використання дощування в умовах півдня України

Шкода О.А., Біднина І.О.
Урожай ріпаку озимого за різного рівня азотного живлення

Волошина К.М.
Площа живлення рослин щепленого кавуна

Книш В.І.
Обробіток ґрунту під кавун на неполивних землях півдня України

Бульба І.О.
Вплив основного обробітку на агрофізичні властивості ґрунту та продуктивність ріпаку ярого на зрошенні півдня України

Тищенко А.В.
Вплив краплинного зрошення на формування насіннєвої продуктивності люцерни

Мазур З.О., Симоненко Н.В.
Особливості формування основних елементів структури врожаю жита озимого

Чекамова О.Л.
Значення проса, як посухостійкої культури за умов зміни кліату в степовій зоні

Новохижній М.В.
Біоенергетична оцінка використання мікродобрива при вирощуванні пшениці твердої ярої в умовах південного степу України

Філіпов Є.Г.
Динаміка висоти рослин та врожайність сафлору красильного при вирощуванні в умовах зрошення півдня України

Гож О.А.
Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від мікродобрив та стимуляторів росту в умовах зрошення півдня України

Заїченко А.А., Шукайло С.П., Рибін Р.М.
Агрохімічний стан грунтів Херсонської області

Вожегова Р.А., Олійник О.І.
Динаміка висоти рослин рису та стійкість їх до вилягання залежно від сортового складу, обробітку ґрунту та фону мінерального живлення

Лавриненко Ю.О., Рубан В.Б.
Динаміка накопичення сирої маси та сухої речовини рослинами кукурудзи при краплинному способі поливу в умовах півдня України

БІОТЕХНОЛОГІЯ, ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ

Люта Ю.О., Кобиліна Н.О.
Мінливість кількісних ознак колекційних зразків томата на зрошуваних землях півдня України

Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Нужна М.В.
Прояв ознак дихогамії у гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення півдня України

Бритік О.А., Чинова Л.Ю.
Відбір жаро-та посухостійких зразків дині за показниками водного дефіциту

Синявіна Н.С., Холодняк О.Г., Воєводін Ю.І.
Спосіб відбору жаростійких сортозразків пасльонових культур в польових умовах

Майданюк В.О., Холодняк О.Г.
Метод підбору батьківських пар при створенні нових адаптивних сортів кабачка для відкритого ґрунту півдня України

Шпак Д.В., Петкевич З.З., Шпак Т.М., Паламарчук Д.П.
Потенціал продуктивності та якості зерна рису зразків національної колекції рису

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА

Грановська Л.М., Ващенко Ю.І.
Водогосподарсько-меліоративний комплекс як складна еколого-економічна система: теоретичний аспект

Біднина І.О., Томницький А.В., Влащук О.С., Козирєв В.В.
Економічна ефективність вирощування сільськогосподарських культур на фоні різних систем удобрення та бактеризації насіння

Холодняк О.О., Лимар В.А.
Матеріальне стимулювання співробітників у наково-дослідній установі

Димов О.М., Біляєва І.М.
Інтелектуальна власність в інноваційному розвитку України

Анотації

Аннотации

Summary

Правила для авторів

Іменний покажчик