Випуск № 64

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Біляєва І.М., Дробітько А.В.
Перспективи використання інформаційних систем для агрометеорологічного забезпечення зрошуваного землеробства в умовах півдня України

Кружилин И.П., Мелихов В.В., Ганиев М.А., Дубенок Н.Н., Болотин А.Г., Родин К.А., Абду Н.М.
Рис орошаемый капельной системой

Stefan Pietrzak
The sulphur content in grassland soils in poland in 2009-2011

Лавриненко Ю.О., Гож О.А
Ефективність стимуляторів росту та мікродобрив на посівах гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення на півдні України

Бенда Р.В.
Формування показників якості зерна ячменю озимого залежно від строків сівби та мінерального живлення

Ходяков Е.А., Русаков А.В.
Особенности технологии получения планируемых урожаев перца при дождевании на юге России

Markovska O.E., Lavrenko S.O., Kaminska M.O.
New plant growth stimulant in the technology of cultivating spiked cereals in southern steppe of Ukraine

Голобородько С.П., Погинайко О.А.
Агробіологічні основи формування урожаю багаторічних трав в умовах регіональних змін клімату в південному степу України

Вожегова Р.А., Мунтян Л.В.
Вплив елементів технології вирощування на інтенсивність кущення пшениці озимої різних сортів в умовах рисових сівозмін

Ильинская И.Н.
Эффективное использование водных ресурсов в орошаемом земледелии с использованием современных технологий орошения

Заєць С.О.
Продуктивність сучасних сортів пшениці озимої в умовах зрошення

Шатковський А.П., Журавльов О.В., Черевичний Ю.О.
Продуктивність цибулі ріпчастої залежно від режимів краплинного зрошення в умовах Степу Сухого

Кулыгин В.А.
Влияние элементов технологии на продуктивность и водопотребление моркови в условиях орошения

Грановська Л.М., Подмазка О.В.
Прогнозування показників гідрогеолого-меліоративного стану території Чаплинського району Херсонської області

Дорошенко О.Л., Хоміна В.Я.
Формування фотосинтетичного потенціалу посівів гречки

Кіріяк Ю.П., Трикоз Л.В., Коваленко А.М.
Водний режим ґрунту в посівах пшениці озимої за умов різного розміщення її в сівозміні та обробітку ґрунту

Малярчук М.П., Томницький А.В., Малярчук А.С.
Продуктивність зернопросапної сівозміни на зрошенні за різних систем основного обробітку ґрунту

Писаренко П.В., Пілярський В.Г., Шкода О.А., Пілярська О.О.
Ефективність елементів технології вирощування гібриду кукурудзи крос 221м в умовах Південного Степу України

Zakharova M.А.
Sustainable development of irrigation in Ukraine: scientific approaches to the irrigational soil degradation assessment and the management of irrigated lands fertility

Біляєва І.М.
Науково-методологічне обґрунтування моделей продуктивності зрошення для умов півдня України

Грановська Л.М., Жужа П.В.
Теоретичне обгрунтування інженерних заходів з боротьби зі шкідливою дією вод на території с.м.т. Нова маячка Цюрупинського району Херсонської області

Малярчук М.П., Котельников Д.І., Носенко Ю.М.
Вміст елементів мінерального живлення та продуктивність зерна кукурудзи залежно від основного обробітку ґрунту та добрив

Вожегов С.Г.
Вплив затоплення на щільність ґрунту та забур’яненість полів рисових сівозмін в умовах півдня України

Козирєв В.В., Біднина І.О., Томницький А.В., Влащук О.С.
Продуктивність сої залежно від ступеня вторинної солонцюватості ґрунту при зрошенні

Семяшкіна А.О.
Продуктивність сортів вівса залежно від застосування біопрепаратів за різних погодних умов

Drozd Е.
Conceptual approach to the management of solonetzic soils fertility in Ukraine

Булигін Д.О. Суздаль О.С.
Оптимізація елментів технології вирошуваня нових сортів сої в умовах півдня України

Vasylenko R.M., Fundyrat K.S., Getman N.Y.
Forage productivity in winter mixtures of triticale in the conditions of Sonth Steppe

Васюта В.В.
Оптимізація зрошувальної норми томата на основі моделі «урожайність–вологозабезпеченість» за різних способів поливу в південному регіоні України

Вердиш М.В., Булаєнко Л.М., Димов О.М.
Аналіз водорозподілу на Каховській зрошувальній системі

Тимошенко Г.З., Коваленко А.М., Новохижній М.В.
Вплив різних способів основного обробітку ґрунту на урожайність ячменю ярого

Тищенко А.В.
Азотфіксація сортів люцерни в рік сівби залежно від агротехнологічних заходів у Південному Степу України

Лимар В.А.
Диференціація зон зволоження при вирощуванні овочевих і баштанних культур в умовах півдня України при різних способах зрошення

Найдьонова О.Є.
Трансформація біологичних властивостей чорнозему південного під впливом тривалого зрошення мінералізованими водами

Нестерчук В.В.
Продуктивність гібридів соняшнику залежно від густоти стояння рослин та удобрення при вирощуванні в умовах півдня України

Новохижній М.В.
Використання мікродобрива «Еколист – У» на посівах пшениці твердої ярої в умовах природного зволоження Південного Степу України

Коваленко В.П.
Агробіологічне обґрунтування технологій вирощування люцерни посівної в умовах правобережного Лісостепу України

Пташник О.П.
Продуктивність гороху за умов різної густоти та застосування мікробних препаратів в умовах Південного Степу України

Морозов О.В., Біднина І.О., Козирєв В.В.
Сучасний стан зрошення в зоні степу україни (на прикладі херсонської області)

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Усик Л.О., Базалій Г.Г.. Колесникова Н.Д.
Інноваційні сорти пшениці м'якої озимої селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН для умов зрошення півдня України

Лавриненко Ю.О., Марченко Т.Ю., Гож О.А., Сова Р.С., Нужна М.В.
Морфо-фізіологічна модель гібридів кукурудзи різних за групами стиглості в умовах зрошення

Люта Ю.О., Кобиліна Н.О.
Результати вивчення зразків томата різного генетичного походження в умовах півдня України

Носенко Ю.М.
Моніторинг селекційних інновацій: соя

Люта Ю.О., Косенко Н.П.
Економічна ефективність вирощування насіння буряка столового за краплинного зрошення півдня України

Боровик В.О., Клубук В.В., Осіній М.Л., Лужанський І.Ю., Кузьмич В.І.
Характеристика нових зразків сої за морфо-біологічними та господарськими ознаками.

Цілинко М.І.
Ефективність використання факторіальної ознаки «маса головної волоті» на підвищення врожайності сортів рису

Бритік О.А.
Селекційна цінність колекційних зразків кавуна столового

Нарган Т.П.
Динаміка росту міжвузля та господарсько корисні ознаки у різних за скоростиглістю сортів пшениці озимої м’якої

Подуст Ю.І., Лифенко С.П.
Характер проростання насіння озимої пшениці при дефіциті вологи у ґрунті в залежності від чинників його вирощування

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Балашова Г.С., Бояркіна Л.В.
Насіннєва продуктивність середньостиглого сорту Явір при відтворенні еліти картоплі в умовах зрошення на півдні України

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Вожегова Р. А., Малярчук А. С., Котельников Д. І.
Вплив різних способів та глибини основного обробітку ґрунту та систем удобрення на продуктивність кукурудзи в умовах зрошення півдня України

Анотація

Аннотация

Summary

Іменний покажчик