Випуск № 60

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО, МЕЛІОРАЦІЯ

Вожегова Р.А., Голобородько С.П., Грановська Л.М., Сахно Г.В.
Зрошення в Україні: реалії сьогодення та перспективи відродження

Малярчук М.П., Писаренко П.В., Котельников Д.І.
Формування продуктивності зернової кукурудзи залежно від системи основного обробітку грунту та удобрення в зрошуваних умовах півдня України

Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Біляєва І.М., Пілярська О.О., Чекамова О.Л.
Інноваційні напрями розвитку зрошуваного землеробства в умовах півдня України

Ушкаренко В.О., Тищенко О.П., Ляшевський В.І.
Дослідження параметрів висхідної швидкості руху і висота підйому макрокапілярної кайми для оптимізації режимів зрошення

Вожегова Р.А., Найдьонова В.О., Мельник М.А.
Ефективність зрошення та інокуляції насіння при вирощуванні сортів сої в умовах зрошення півдня України

Адамень Ф.Ф., Найдьонов В.Г., Федорчук М.І.
Продуктивність сафлору красильного залежно від агрозаходів та погодних чинників при його вирощуванні в умовах півдня України

Вожегова Р.А., Олійник О.І.
Продуктивність рису залежно від сортового складу, основного обробітку ґрунту та фону мінерального живлення при вирощуванні в умовах Одеської області

Лавриненко Ю.О., Глушко Т.В., Влащук А.М., Войташенко Д.П.
Енергетична ефективність вирощування гібридів кукурудзи на зерно при зрошенні

Коваленко А.М.
Наукове забезпечення формування еколого-безпечних агроландшафтів у Південному регіоні

Коковіхін С.В., Писаренко П.В., Пилярський В.Г., Ніколайчук М.Г., Нікішов О.О., Дробітько А.В.
Оптимізація структури посівних площ на зрошуваних землях з урахуванням показників гідромодулю системи та біологічних потреб культур

Біднина І.О.
Удобрення льону олійного при вирощуванні на півдні України

Мринський І.М., Гармашов В.В., Шепель А.В., Федорчук В.Г., Гонтарук В.Т.
Фотосинтетична діяльність посівів соняшнику в умовах зрошення півдня України

Адамень Ф.Ф., Найдьонов В.Г., Прошина І.О.
Урожайність сафлору красильного залежно від системи мінерального живлення в умовах півдня України

Заєць С.О., Сергєєв Л.А.
Технологічні заходи підвищення врожаю та покращення якості зерна пшениці озимої в умовах зрошення

Коваленко А.М., Тимошенко Г.З., Новохижній М.В., Коваленко О.А.
Урожайність пшениці озимої за різного її місця у сівозміні та способу основного обробітку ґрунту в ній

Малярчук М.П., Коваленко А.М., Малярчук А.С.
Продуктивність плодозмінної сівозміни за різних способів основного обробітку ґрунту

Морозов В.В., Булигін О.І.
Формування оптимального водно-сольового режиму зрошуваних земель – необхідна складова безпечної експлуатації гідромеліоративних систем (на прикладі Краснознам’янської зрошувальної системи)

Адамень Ф.Ф., Саплєв А.В., Кудінов С.В.
Продуктивність багаторічних нових, нетрадиційних для криму, кормових культур

Остапенко С.М., Остапенко М.А., Костиря І.В., Бочевар О.В., Семяшкіна А.О., Бондаренко Н.С.
Вплив мінеральних добрив на урожайність та вміст цукру у різних сортозразків цукрового сорго

Біднина І.О., Влащук О.С., Козирєв В.В., Томницький А.В.
Ефективність сумісного застосування добрив та мікробних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур на півдні України

Берднікова О.Г.
Вплив мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів рослин сортів пшениці озимої в умовах півдня України

Вожегова Р.А., Шпак Д.В., Мунтян Л.В.
Продуктивність пшениці озимої за різних доз добрив і норм висіву насіння в умовах рисових сівозмін

Морозов В.В., Дудченко К.В., Морозов О.В., Корнбергер В.Г.
Перспективи використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем в умовах Краснознам’янського масиву

Влащук А.М., Прищепо М.М., Войташенко Д.П., Демченко Н.В.
Вплив основного обробітку ґрунту, строку та способу сівби на врожайність насіння ріпаку озимого

Шелудько О.Д., Клубук В.В., Боровик В.О., Репілевський Е.В., Марковська О.Є.
Ефективність пестицидів фірми «басф» на посівах сої в умовах зрошення південного Степу України

Василенко Р.М.
Фотосинтетична діяльність однорічних кормових агроценозів за різних умов зволоження на півдні України

Бояркіна Л.В.
Науково-практичні аспекти використання „електронної інформаційно-довідкової бази «люцерна на корм»” в зрошуваному землеробстві півдня України

Музика В.Є., Колченко А.В., Тараненко О.Ю.
Вивчення ефективності нових пестицидів в інтегрованій системі захисту пшениці озимої в умовах зрошення півдня України

Кізуб П.С.
Реакція різних сортів і гібридів сорго на зміни клімату в південному Степу України

Скидан М.С., Скидан В.О., Костромітін В.М.
Вплив удобрення та строку сівби на фотосинтетичну діяльність гібридів соняшнику в умовах східної частини лісостепу України

Полєнок А.В., Вожегов С.Г.
Принципи побудови і проектування рисових сівозмін, їх значення та необхідність

БІОТЕХНОЛОГІЯ, ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ

Вожегова Р.А., Люта Ю.О., Кобиліна Н.О.
Оцінка колекційного матеріалу томата за рівнем прояву основних господарсько-цінних ознак на зрошенні

Деркач К.В., Абраімова О.Є., Сатарова Т.М.
Вплив фізіологічно активних речовин на збереження морфогенності калусів кукурудзи за тривалого культивування in vitro

Кирпа М.Я., Пащенко Н.О., Скотар С.О., Стюрко М.О.
Наукові принципи і методи збереження якості насіння зернових культур

Федько М.М.
Густота стояння рослин як фон для добору та її вплив на елементи структури врожаю у інбредних ліній кукурудзи (zea maize l.)

Козаченко М.Р., Важеніна О.Є., Васько Н.І., Наумов О.Г.
Ефективність добору цінних ліній гібридів у системі топкросів ячменю ярого залежно від комбінаційної здатності сортів

Марченко Т.Ю., Гож О.А., Глушко Т.В., Нужна М.В., Лавриненко Ю.О.
Стійкість гібридів кукурудзи різних груп стиглості до хвороб в умовах зрошення

Шпак Д.В.
Вивчення кореляційних зв´язків кількісних ознак у рослин рису

Бритік О.А.
Аналіз колекційних зразків кавуна та дині за комплексом ознак

Шпак Т.М.
Ефективність індивідуального добору на ранньостиглість та продуктивність з гібридних популяцій рису

Легкун І.Б.
Нові сорти озимого ячменю селекції СГІ – НЦНС

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА

Лавриненко Ю.О., Рубан В.Б., Михаленко І.В., Іванів М.О.
Продуктивність та економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи при краплинному способі поливу

Грановська Л.М., Вердиш М.В., Булаєнко Л.М.
Обгрунтування заходів по зменшенню вартості подачі води на зрошення в умовах півдня України

Анотація

Аннотация

Summary

Правила для авторів

Іменний покажчик