Випуск № 68

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Вожегова Р.А.
Стратегія розвитку систем землеробства південного степу до змін регіонального клімату

Kovalenko A. M.
Effectiveness of the use of microbial preparations after culture of short-term rotation in the Southern Steppe

Вожегова Р.А., Біляєва І.М., Коковіхін С.В., Пілярський В.Г., Пілярська О.О., Шепель А.В.
Порівняльна характеристика еколого-меліоративних показників інгулецької та дніпровської зрошувальної води із застосуванням методу кластерного аналізу

Кабанець В. М., Китаєв О. І., Кривошапка В. А.
Функціональна діагностика адаптивності рослин Canabis до умов посухи

Романенко О.Л., Кущ І.С., Заєць С.О., Солодушко М.М.
Строки сівби пшениці озимої (Triticum aestivum L.) За умов потепління в зоні Степу

Вожегова Р.А., Балашова Г.С., Бояркіна Л.В.
Інформаційне забезпечення процесів оздоровлення та відтворення вихідного матеріалу в первинному насінництві картоплі в умовах зрошення півдня України

Голобородько С.П., Погинайко О.А., Сергієнко С.В.
Формування урожаю насіння люцерни в умовах регіональної зміни клімату в Південному Степу України

Писаренко П.В., Андрієнко І.О., Резніченко Н.Д., Лопата Н.П., Воронюк Л.А.
Динаміка водного режиму ґрунту залежно від режимів зрошення та основного обробітку ґрунту при вирощуванні кукурудзи в умовах півдня України

Вожегова Р.А., Боровик В.О., Рубцов Д.К.
Формування врожаю насіння сої сорту Святогор залежно від удобрення та густоти стояння рослин в умовах зрошення підня України

Грановська Л.М., Димов О.М.
Асоціація водокористувачів як складова системи ефективного менеджменту водогосподарсько-меліоративного комплексу

Біляєва І.М., Пілярська О.О., Клубук В.В., Сінельник Л.М.
Маркетингові комунікації та просування науково-інноваційних розробок як ефективний інструментарій розвитку АПВ Херсонської області

Малярчук М.П., Грібінюк К.С.
Продуктивність пшениці озимої за різних способів обробітку грунту на зрошенні півдня України

Заєць С.О., Нетіс В.І., Куц Г.М., Степанова І.М.
Вплив різних технологічних заходів на якість насіння сої в умовах зрошення

Грановська Л.М., Подмазка О.В.
Напрями відновлення зрошення на основі еколого-меліоративного районування сільськогосподарських земель

Влащук А.М., Колпакова О.С., Влащук О.А., Копилов С.О., Галілюк В.В.
Розробка елементів технології вирощування буркуну білого однорічного в умовах Південного Степу України

Федорчук М.І., Свиридовский В.М.
Продуктивність та економіко-енергетична ефективність технології вирощування цибулі ріпчастої за умов краплинного зрошення

Біднина І.О., Козирєв В.В., Морозов О.В., Резнік В.С., Мельник М.А.
Оцінка придатності ґрунтів Херсонської області для вирощування кукурудзи за показниками родючості

Минкін М.В., Минкіна Г.О.
Енергетичний потенціал на промислових насадженнях винограду

Малярчук М.П., Воронюк Л.А.
Вплив способів обробітку ґрунту та сівби на продуктивність сої в сівозміні на зрошенні Півдня України

Гальченко Н.М.
Продуктивність багаторічних трав залежно від способу сівби та складу травосумішок в Південному Степу України

Василенко Р.М.
Енергетична ефективність вирощування цукрового сорго на Півдні України

Тимошенко Г.З., Коваленко А.М., Новохижній М.В., Сергєєва Ю.О.
Зміни мікробіологічних показників ґрунту у посівах ячменю ярого залежно від способів основного його обробітку

Коваленко А.М., Воронюк Л.А., Грібінюк К.С.
Вплив різних способів обробітку ґрунту на показники його родючості та урожайність гороху у короткоротаційній сівозміні

Мартиненко Т.А., Шкода О.А.
Ефективність застосування фосфогіпсу в умовах краплинного зрошення мінералізованими водами при вирощуванні цибулі ріпчастої

Марковська О.Є., Зоріна Г.Г., Коковіхіна О.С., Гальченко Н.М., Мельник А.П.
Моделювання технології вирощування польових культур короткоротаційної зрошуваної сівозміни з врахуванням природно-кліматичних та господарсько-економічних чинників

Димов О.М., Димов В.О.
Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва Херсонської області

Колпакова О.С.
Водоспоживання та урожайність гібридів кукурудзи залежно від строків сівіби та густоти стояння в умовах зрошення

Коновалова В.М.
Урожайність льону олійного за різних умов зволоження та доз внесення мінеральних добрив в сівозмінах на півдні України

Резніченко Н.Д.
Формування площі листкової поверхні рослинами ячменю озимого (Hordeum vulgare L.) за різних технологічних прийомів вирощування

Малярчук М.П., Ісакова Г.М., Малярчук А.С., Мішукова Л.С., Томницький А.В.
Вплив систем основного обробітку і удобрення на поживний режим ґрунту і продуктивність 4-пільної сівозміни на зрошенні

Грабовський М.Б., Грабовська Т.О., Герасименко Л.А.
Вплив площі живлення рослин сорго цукрового на водоспоживання та формування біометричних і фотосинтетичних показників

Малярчук А.С., Лопата Н.П., Мельник А.П.
Вплив доз добрив, способів обробітку ґрунту та сівби на урожайність зерна кукурудзи в сівозміні на зрошенні

Зейналова А.T.
Социально-экономическая необходимость внешней торговли в национальном экономическом развитии

Кривенко А.І.
Урожайність пшениці озимої та вівса залежно від систем основного обробітку ґрунту та попередників за вирощування в короткоротаційній сівозміні

Поляков О.І., Махова Т.В.
Вплив строків сівби та норм висіву на показники елементів продуктивності та формування врожайності льону олійного в умовах Південного Степу України

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Вожегова Р.А., Сергєєв Л.А., Коновалова В.М., Дубинська О.Д., Смєнов М.В.
Насіннєва продуктивність пшениці озимої залежно від удобрення та захисту рослин в умовах півдня України

Лавриненко Ю.О., Писаренко П.В., Марченко Т.Ю., Глушко Т.В., Нужна М.В., Карпенко А.В.
Морфо-фізіологічні та гетерозисні моделі гібридів кукурудзи різних за групами стиглості FAO 150-600 в умовах зрошення

Голобородько С.П., Полякова К.О.
Продуктивність картоплі з мінібульб при вирощуванні за літнього садіння в умовах зрошення на півдні України

Вожегов С.В., Коковіхін С.В., Нікішов О.О., Князєв О.В., Грібінюк К.С.
Агротехнічні аспекти оптимізації технології вирощування насіння пшениці озимої залежно від сортового складу, захисту рослин та мікродобрив

Балашова Г.С., Котова О.І., Котов Б.С.
Вплив живильного середовища та регулятору росту на інтенсивність бульбоутворення картоплі in vitro сортів різних груп стиглості

Марченко Т.Ю., Пілярська О.О., Лавриненко Ю.О., Сова Р.С., Забара П.П., Карпенко А.В.
Вплив густоти стояння рослин та рістрегулюючого препарату на формування врожайності насіння ліній кукурудзи в умовах зрошення

Тищенко О.Д., Юзюк О. О.
Продуктивність насіннєвої картоплі залежно від удобрення та застосування регуляторів росту в умовах зрошення півдня України

Кобиліна Н.О., Люта Ю.О., Погорелова В.О.
Господарська цінність перспективних ліній томата селекції інституту зрошуваного землеробства

Косенко Н.П.
Вплив способів зберігання коренеплодів різних фракцій на вихід стандартних маточників буряка столового

Боровик В.О., Клубук В.В., Рубцов Д.К.
Прояв цінних ознак у інтродукованих зразків сої в умовах зрошення півдня України

Черниченко І.І., Біляєва І.М., Черниченко О.О.
Вплив строку різання насіннєвих бульб, удобрення та підживлення на продуктивність насіннєвої картоплі у весняному садінні та ранньому збиранні

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Вергунов В.А.
Херсонські мотиви професора А.П. Литвиненка – директора Центральної сільськогосподарської бібліотеки сільськогосподарського наукового комітету України (1923-1924 рр.)

Клубук В.В.
Творчий внесок О. О. Собка (1921–2017) у розвиток наукових досліджень українського науково-дослідного інституту зрошуваного землеробства в 1963-1979 роках

Чабан В.О.
Продуктивність та якість шавлії мускатної залежно від впливу агрозаходів за вирощування при краплинному зрошенні на півдні України

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Вожегова Р.А., Малярчук А.С., Котельников Д.І., Резніченко Н.Д.
Вплив основного обробітку ґрунту і удобрення на продуктивність пшениці озимої в сівозміні на зрошенні

Анотація

Аннотация

Summary