Випуск № 59

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.О., Коковіхін С.В., Морозов О.В., Морозов В.В.
Сучасний стан та перспективи розвитку зрошення на півдні України

Сташук В.А., Рокочинський А.М., Грановська Л.М., Вожегова9 Р.А.
Історія будівництва та ефективність використання рисових зрошувальних систем в Україні

Базалій В.В., Гамаюнова В.В., Панкєєв С.В., Каращук Г.В.
Оцінка якості зерна сортів пшениці озимої при зрошенні на півдні України під впливом мінеральних добрив

Вожегова Р.А., Писаренко П.В., Малярчук М.П., Коваленко А.М., Коваленко Є.Є.
Управління продукційними процесами сільськогосподарських культур в умовах зрошення

Голобородько С.П., Димов О.М.
Стан і шляхи облаштування агроландшафтів у придунайському регіоні України

Коваленко А.М., Коваленко О.А.
Фітосанітарний стан посівів та поживний режим ґрунту в сівозмінах короткої ротації на зрошуваних землях

Заєць С.О., Нетіс В.І.
Водоспоживання зернових культур і сої залежно від умов вологозабезпеченості

Вожегова Р.А., Писаренко П.В., Мельник М.А.
Зрошення сої у південному Степу України

Малярчук М.П., Писаренко П.В., Мішукова Л.С., Малярчук А.С., Котельников Д.І., Нижеголенко В.М.
Ефективність мінімізованих способів основного обробітку і сівби в попередньо-необроблений ґрунт при вирощуванні кукурудзи на зрошуваних землях

Михаленко І.В., Найдьонов В.Г., Нижеголенко В.М., Ярмак В.О.
Фотосинтетичні показники гібридів кукурудзи залежно від груп стиглості та строків сівби

Глушко Т.В., Войташенко Д.П.
Урожайність та якість зерна кукурудзи під впливом біопрепаратів в умовах зрошення південного Степу України

Базалій В.В., Мринський І.М., Урсал В.В., Гонтарук В.Т.
Фотосинтетична діяльність рослин соняшнику на зрошуваних ділянках гібридизації

Вожегова Р.А., Олійник О.І.
Продуктивність сортів рису залежно від гідротермічних та агротехнічних чинників при вирощуванні в умовах півдня України

Грабовський П.В.
Агроекологічні аспекти регулювання водного режиму ґрунту при вирощуванні пшениці твердої озимої в умовах півдня України

Вожегова Р.А., Василенко Р.М., Войташенко Д.П., Шаталова В.В.
Продуктивність сортів і гібридів ріпаку озимого на півдні України

Пілярський В.Г., Казанок О.О.
Вплив гібридного складу та густоти стояння рослин на показники продуктивності буряку цукрового при зрошенні

Люта Ю.О., Малишев В.В., Степанов Ю.О.
Водоспоживання та урожайність цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні в умовах півдня України

Біднина І.О., Влащук О.С., Козирєв В.В., Томницький А.В.
Вплив мікробних препаратів на продуктивність ячменю ярого та кукурудзи мвс в умовах зрошення півдня України

Лимар В.А., Волошина К.М.
Особливості формування кореневої системи рослин щепленого кавуна за краплинного зрошення

Паштецький В.С., Женченко К.Г., Приходько О.В.
Вплив окремих несприятливих явищ природи на формування врожаю зернових культур в Криму

Марущак Г.М., Захарченко Л.Г.
Урожайність зерна рису та кількість побічної продукції залежно від сорту, доз внесення добрив та норми висіву

Тронза Г.Е., Томашова О.Л., Томашов С.В.
Пути мелиорации и рационального использования солонцовых почв сухостепной зоны Крыма

Хомяк П.В., Залевська М.П., Порудєєв В.О.
Особливості вирощування пшениці озимої на чорноземах південних Степу України

Шелудько О.Д., Марковська О.Є., Репілєвський Є.В.
Ефективність захисту зрошуваних посівів сої від листогризучих совок

Демченко Н.В.
Строк сівби, як фактор регулювання продуктивності ріпаку озимого

Козирєв В.В.
Агрофізичні властивості ґрунту залежно від режиму зрошення, обробітку ґрунту та строків внесення фосфогіпсу при вирощуванні сої

Воронюк З.С., Зайцева А.А.
Ефективність рисових сівозмін при різному насиченні їх круп’яними культурами

Коваленко А.М., Тимошенко Г.З.
Продуктивність рослин гороху безлисточкового морфотипу залежно від агротехнічних заходів вирощування в умовах південного Степу України

Конащук О.П., Колпакова О.С., Кляуз М.А.
Особливості технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах південного Степу України

Булигін Д.О.
Вплив умов зволоження та густоти стояння нових сортів сої на процес накопичення сирої маси та сухої речовини

Алмашова В.С., Войташенко Д.П.
Вплив обробки насіння бором, молібденом і ризоторфіном на водоспоживання гороху овочевого за умов збалансованого природокористування

Морозов В.В., Булигін О.І.
Вирішення проблеми формування оптимального водно-сольового режиму зрошуваних земель в умовах краснознам’янського масиву

Тищенко О.Д., Тищенко А.В., Черниченко М.І.
Про солестійкість люцерни та шляхи її підвищення

Томницький А.В.
Поживний режим темно-каштанового ґрунту в посівах нуту за різних доз мінеральних добрив

Малярчук А.С.
Ефективність способів і глибини основного обробітку ґрунту при вирощуванні ріпаку озимого в умовах південного Степу України

Ляшевський В.І.
Залежність сумарного випарування з рисового чека від температури повітря в умовах Криму

Жуйков О.Г.
Агротехнологічні аспекти системи основного обробітку ґрунту як складової зональної технології вирощувуання гірчиці чорної в умовах півдня України

Єремко Л.С., Тоцький В.М.
Мінеральне живлення як один із вагомих факторів підвищення продуктивності соняшнику

Паштецький В.С.
Використання водних ресурсів в аграрному виробництві Криму

Полєнок А.В.
Формування продуктивності посівів рису залежно від елементів технології вирощування в умовах південного Степу України

Цілинко М.І., Довбуш О.С., Коршун О.О.
Урожай і якість зерна рису при застосуванні мікродобрив

Морозов О.В.
Оцінка сучасного стану зрошуваних ґрунтів Херсонської області

Полєнок А.В., Вожегов С.Г., Скидан В.О.
Вплив елементів технології вирощування на урожайність сої в рисових сівозмінах

Майдебура О.П., Вожегова Р.А., Гудков І.М.
Міграція радіонуклідів на зрошувальних ґрунтах півдня України

Вишнівська Ю.С.
Вплив системи удобрення на густоту стояння рослин льону олійного, вміст та вихід волокна

СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, ГЕНЕТИКА, НАСІННИЦТВО

Дзюбецький Б.В., Боденко Н.А., Заплітний Я.Д.
Основні господарсько-цінні ознаки тесткросів кукурудзи різних гетерозисних моделей в умовах західного лісостепу України

Василюк П.М., Вожегова Р.А., Орлюк А.П., Базалій Г.Г., Усик Л.О.
Національне надбання у селекції – сорт пшениці м'якої озимої благо

Дзюбецький Б.В., Федько М.М., Ільченко Л.А.
Результати екологічного сортовипробування середньостиглих і середньопізніх гібридів кукурудзи різних типів та гетерозисних моделей

Клубук В.В., Боровик В.О., Баранчук В.А., Осіній М.Л.
Оцінка селекційного матеріалу сої на підвищену адаптаційну здатність до несприятливих факторів середовища

Лавриненко Ю.О., Балашова Г.С., Котова О.І., Добринкіна К.О.
Вплив вітазиму, температурного режиму та розміру пробірок на інтенсивність бульбоутворення картоплі сорту тирас в культурі in vitro

Люта Ю.О., Кобиліна Н.О.
Ефективність методу гаметної селекції при створенні нового селекційного матеріалу томатa

Цілинко М.І., Вожегов С.Г., Цілинко Л.М.
Ефективність використання факторіальної ознаки «кількість зерен у головній волоті» на підвищення врожайності сортів рису

Григорчук Н.Ф., Якубенко О.В.
Адаптивність сортів сої селекції інституту олійних культур НААН України

Борисова В.В., Черчель В.Ю., Дзюбецький Б.В., Сатарова Т.М.
Біоінформаційна характеристика геному кукурудзи у зв’язку з проведенням snp-аналізу селекційного матеріалу

Черниченко І.І., Черниченко О.О., Балашова Г.С.
Сорти картоплі придатні для вирощування у весняному садінні на півдні України

Петкевич З.З., Шпак Д.В., Шпак Т.М.
Формування та склад навчальної колекції рису

Люта Ю.О., Косенко Н.П., Корнієнко С.І.
Урожайність і вихід маточних коренеплодів буряка столового залежно від технологічних прийомів вирощування при краплинному зрошенні

Цілинко М.І., Коршун О.О., Довбуш О.С.
Вплив фракційного складу насіння рису на його посівні і врожайні якості

Лашина М.В., Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О.
Параметри мінливості ознак структури качана гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення

ОРГАНІЗАЦІЯ, ЕКОНОМІКА АГРОВИРОБНИЦТВА

Михаленко І.В., Лавриненко Ю.О., Влащук А.М., Рубан В.Б.
Організаційно-економічні аспекти оптимізації технологій вирощування гібридів кукурудзи на зрошуваних землях півдня України

Ушкаренко В.О., Філіпова І.М.
Економічна ефективність вирощування розторопші плямистої на зрошуваних землях півдня України

Коковіхін С.В., Ларченко О.В., Донець А.О., Дробітько А.В.
Моделювання складових елементів технологій вирощування сільськогосподарських культур з використанням інформаційних засобів

Федорчук М.І., Макуха О.В.
Економічна оцінка технології вирощування фенхелю звичайного при інтродукції в умовах південного степу України

Конащук І.О., Коковіхін С.В., Кириченко Н.В.
Інструментарій трансферу інновацій з технологій зрошуваного землеробства в умовах півдня України

Булаєнко Л.М., Вердиш М.В.
Особливості обліку води на зрошувальних системах півдня України

Коваленко А.М., Новохижній М.В.
Економічна ефективність використання мікродобрива «еколист – у» на пшениці твердій ярій в умовах природного зволоження південного Степу України

Скидан М.С.
Економічна та біонергетична ефективність вирощування гібридів соняшнику різних груп стиглості залежно від удобрення в умовах східного лісостепу України

Ревтьо О.Я.
Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно залежно від агротехнічних прийомів

Анотація

Аннотация

Summary

Правила для авторів

Іменний покажчик