Випуск № 74

DOI: https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.74

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ПРИВІТАННЯ

Щиросердно вітаємо Раїсу Анатоліївну Вожегову – директора Інституту зрошуваного землеробства НААН з обранням дійсним членом (академіком) Національної академії аграрних наук України

Щиросердно вітаємо Лавриненка Юрія Олександровича з обранням дійсним членом (академіком) Національної академії аграрних наук України

Прищепо Миколи Миколайовичу – 75 років!

Базалій Галині Григорівні – 70 років!

Куц Галині Марківні – 70 років!

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Алиев Джавидан
Экстремально холодные зимы на Апшеронском полуострове

Бурикіна С.І., Таранюк Г.Б., Капустіна Г.А., Фірсова В.І.
Динаміка вмісту важких металів у системі «ґрунт – рослина» під час вирощування соняшника в богарних умовах Південного Степу

Грановська Л.М., Пілярська О.О.
Законодавче регулювання відновлення та розвитку зрошення в Україні

Дробітько А.В., Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Біляєва І.М.
Ефективність використання посівами сої сонячної енергії та ґрунтової вологи на зрошуваних і неполивних землях

Єщенко В.О., Калієвський М.В., Карнаух О.Б., Коваль Г.В., Накльока Ю.І.
Втрати врожаю насіння льону олійного від забур’яненості посівів за основного обробітку грунту різної інтенсивності

Заєць С.О., Онуфран Л.І., Рудік О.Л., Нетіс І.Т., Музика В.Є.
Урожайність та якість зерна пшениці м’якої озимої за використання мікродобрив на різних фонах азотного живлення в зрошуваних умовах півдня України

Ковальов М.М., Васильковська К.В.
Оцінка якості підземних вод для систем мікрозрошення в умовах захищеного ґрунту

Марковська О.Є., Малярчук М.П., Ісакова Г.М., Томницький А.В.
Продуктивність сівозміни за різних систем основного обробітку ґрунту в умовах Південного Степу України на зрошенні

Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О., Забара П.П., Іванів М.О.
Вияв і мінливість ознаки «кількість качанів на рослині» у гібридів кукурудзи в умовах зрошення

Небаба К.С.
Продуктивність гороху посівного залежно від впливу мінеральних добрив і регуляторів росту в умовах Лісостепу Західного

Ощипок О.С.
Оптимізація систем захисту виноградної школки від збудників хвороб з врахуванням природних та агротехнічних чинників

Сеник І.І.
Техніко-економічна оцінка способів сівби багаторічних бобово-злакових агрофітоценозів

Ткач М.С., Воронюк З.С., Лавриненко Ю.О.
Вплив строків сівби та доз добрив на технологічні показники якості зерна сортів рису на півдні України

Харченко О.В., Петренко С.В., Собко М.Г., Медвідь С.І.
Ефективність використання ресурсу вологи посівами кукурудзи в посушливих умовах Лісостепу

Чугрій Г.А., Вінюков О.О.
Вплив елементів мінерального живлення на продуктивність та якість зерна пшениці озимої в зоні Північного Степу України

Шафиева М.Р., Керимов А.Н.
Биохимические показатели бактерий рода Сlostiridium

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Білявська Л.Г., Рибальченко А.М.
Структура кореляційних зв’язків кількісних ознак у колекційних зразків сої в Лівобережному Лісостепу України

Вожегов С.Г., Коковіхін С.В., Коваленко А.М., Гальченко Н.М., Нікішов О.О.
Насіннєва продуктивність та адаптивність сортів пшениці озимої залежно від захисту рослин та мікродобрив в умовах півдня України

Вожегова Р.А., Балашова Г.С., Бояркіна Л.В.
Прийоми одержання максимальної польової схожості картоплі за літнього садіння свіжозібраним різаним насіннєвим матеріалом

Заєць С.О., Фундират К.С., Онуфран Л.І., Юзюк С.М.
Формування фотосинтетичного апарату рослин сортів тритикале озимого в умовах зрошення Південного Степу України

Ільченко А.С., Вареник Б.Ф.
Вплив трибенурон-метилу на урожайність та морфо-біологічні ознаки гібридів соняшнику (Helianthus annuus l.)

Коваленко А.М., Коваленко О.А., Пілярський В.Г., Кіріяк Ю.П.
Особливості росту і розвитку рослин у насінницьких посівах пшениці озимої в осінній період залежно від погодних умов і місця розміщення у сівозміні

Ковальова І.А.
Сортові аспекти розробки бізнес-планів вирощування столового винограду

Косенко Н.П.
Насіннєва продуктивність моркви столової (Daucas carota l.) за використання методу штеклінгів в умовах краплинного зрошення на півдні України

Очкала О.С., Лаврова Г.Д., Бушулян О.В., Нагуляк О.І.
Вплив низьких позитивних температур на інтенсивність проростання та строків сівби на елементи врожаю у різних генотипів нуту звичайного (Cicer arietinum l.)

Писаренко П.В., Малярчук А.С., Мишукова Л.С., Малярчук В.М.
Продуктивність соняшнику за різних способів і глибини основного обробітку ґрунту в сівозмінах на зрошенні

Сонець Т.Д., Захарчук Н.А., Фурдига М.М., Олійник Т.М.
Оцінка сортів картоплі за їх адаптивною здатністю до умов Лісостепу та Полісся України

Тищенко А.В., Тищенко О.Д., Пілярська О.О., Дідович С.В., Гальченко Н.М.
Вплив бактеріальних препаратів на насіннєву продуктивність, кореневу систему та азотфіксацію при вирощуванні сортів люцерни в умовах зрошення

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Носенко Ю.М., Сінельник Л.М.
Месенджери – сучасний інструмент цифрового маркетингу

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Вожегова Р.А., Малярчук А.С., Котельников Д.І.
Вплив різних систем основного обробітку та удобрення на біологічну активність ґрунту та продуктивність сівозміни на зрошуваних землях півдня України

Коваленко О.А., Стебліченко О.І.
Урожайність та економічна ефективність вирощування чаберу садового (Satureja hortensis L.) в умовах Південного Степу України

АНОТАЦІЯ

АННОТАЦИЯ

SUMMARY