Випуск № 73

DOI: https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.73

Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Змiст

ЮВІЛЕЇ

Вожеговій Раїсі Анатоліївні – 55

МЕЛІОРАЦІЯ, ЗЕМЛЕРОБСТВО, РОСЛИННИЦТВО

Бутенко А.О., Масик І.М., Тихонова О. М., Собко М.Г.
Формування врожайності сортів сої різних груп стиглості залежно від строків сівби та ширини міжрядь

Вожегова Р.А., Голобородько С.П., Димов О.М., Гальченко Н.М.
Наукові основи підвищення продуктивності систем кормовиробництва на зрошуваних і неполивних землях південного Степу

Гадзало Я.М., Вожегова Р.А., Коковіхін С.В., Біляєва І.М., Дробітько А.В.
Наукове обґрунтування технологій вирощування кукурудзи на зрошуваних землях із урахуванням гідротермічних чинників і змін клімату

Дудкіна А.П., Вінюков О.О.
Ефективність різних експозицій використання препарату Humic acid на ріст і розвиток ячменю ярого

Капінос М.В.
Фотосинтетична діяльність рослин гороху посівного залежно від технологічних прийомів вирощування

Каращук Г.В., Федоненко Г.Ю.
Урожайність сортів пшениці озимої твердої залежно від технологічних прийомів вирощування на півдні України

Коковіхін С.В., Коваленко В.П., Найдьонов В.Г., Шевченко Т.В., Казанок О.О.
Моделі продуктивності люцерни за вирощування в різних ґрунтово-кліматичних зонах України залежно від впливу природних і агротехнічних чинників

Коковіхін С.В., Писаренко П.В., Біднина І.О., Шарій В.О., Бойценюк Х.І.
Науково-практичні аспекти планування та оперативного управління режимами зрошення сільськогосподарських культур із використанням інформаційних технологій

Лиховид П.В., Лавренко С.О.
Застосування програми CROPWAT для визначення сумарного водоспоживання кукурудзи цукрової

Малюк Т.В., Козлова Л.В., Пчолкіна Н.Г.
Ефективність краплинного зрошення молодих інтенсивних насаджень черешні на півдні України

Малярчук М.П., Томницький А.В., Малярчук А.С., Ісакова Г.М., Мишукова Л.С., Марковська О.Є.
Фітосанітарний стан посівів та продуктивність пшениці озимої за різних способів основного обробітку в сівозміні на зрошенні півдня України

Матковська М.В.
Вплив факторів інтенсифікації на фотосинтетичну продуктивність та урожайність ячменю озимого в умовах Західного Лісостепу

Мороз В.В., Никитюк Ю.А.
Вуглецепоглинальна здатність соснових лісових насаджень Житомирського Полісся

Мостіпан М.І., Ковальов М.М., Умрихін Н.Л.
Вміст білка в зерні пшениці озимої залежно від погодних умов у ранньовесняний період

Назаренко С.В., Головащенко М.Ф., Котовська Ю.С.
Методи виявлення аварійних дерев у міських і приміських зелених насадженнях

Назаренко С.В., Головащенко М.Ф., Котовська Ю.С.
Щодо чинників впливу на збереженість лісових культур сосни на згарищах в умовах Олешківських пісків

Ощипок О.С.
Ефективність застосування біологізованих заходів захисту виноградної школки залежно від польової витривалості сортів винограду до мілдью за умов краплинного зрошення

Паламарчук В.Д., Коваленко О.А., Кричковський В.Ю.
Підвищення ефективності біогазових комплексів за рахунок використання дигістату під час вирощування сільськогосподарських та овочевих культур

Резніченко Н.Д., Гальченко Н.М.
Вплив сидеральних добрив за різних систем основного обробітку ґрунту на поживний режим темно-каштанового ґрунту

Ткач О.В.
Зберігання коренеплодів цикорію залежно від строків сівби

Ушкаренко В.О., Сілецька О.В., Приймак В.В.
Насівні кормові культури та добрива – резерв підвищення продуктивності посіву старовікової люцерни в рік її розорювання

Ушкаренко В.О., Шепель А.В., Коковіхін С.В., Чабан В.О.
Густота стояння рослин та забур’яненість посівів шавлії мускатної залежно від впливу агрозаходів та років використання культури в умовах півдня України

Федорчук М.І., Каращук Г.В., Ільчук В.Т.
Урожайність сортів гарбуза столового залежно від агротехнічних прийомів вирощування на півдні України

Шевченко І.В., Минкіна Г.О.
Історія і майбутнє виноградарства на малопродуктивних землях лівобережного Нижньодніпров'я

Шкода О.А., Мартиненко Т.А.
Вплив мінеральних добрив та меліоранту на водоспоживання цибулі ріпчастої за краплинного зрошення

Щербаков В.Я., Домарацький Є.О., Козлова О.П., Добровольський А.В.
Формування оптимального стеблостою пшениці озимої в незрошуваних умовах Південного Степу України

СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО

Базалій В.В., Бойчук І.В., Козлова О.П., Тетерук О.В., Базалій Г.Г.
Вплив довкілля та ценотичних умов на виявлення генотипів пшениці озимої із комплексом господарсько-цінних ознак

Балашова Г.С., Юзюк С.М., Котова О.І., Юзюк О.О., Котов Б.С.
Продуктивність листового апарату та накопичення сухої речовини рослинами картоплі при відтворенні базового насіннєвого матеріалу

Вожегова Р.А., Балашова Г.С., Бояркіна Л.В.
Вплив післядії обробки екзогенними фітогормонами на продуктивність насіннєвої картоплі літнього садіння на півдні України

Вожегова Р.А., Білий В.М.
Економічне й енергетичне обґрунтування технології вирощування насіння пшениці озимої в умовах півдня України

Вожегова Р.А., Боровик В.О., Біднина І.О., Шкода О.А., Рубцов Д.К.
Посівна якість насіння сої за різного технологічного забезпечення

Заець С.О., Фундират К.С., Нетіс І.Т., Онуфран Л.І.
Елементи структури продуктивності сортів тритикале озимого та їх вплив на врожайність кондиційного насіння

Іванів М.О., Аверчев О.В., Михаленко І.В., Лавриненко Ю.О.
Мінливість елементів структури качана в гібридів кукурудзи різних груп ФАО та їх зв’язок з урожайністю зерна за різних способів поливу та вологозабезпеченості в посушливому степу України

Коновалова В.М., Сябрук Т.А., Коновалов В.О., Тищенко А.В.
Використання мікробіологічних препаратів під час вирощування сільськогосподарських культур, зокрема льону олійного

Марченко Т.Ю., Лавриненко Ю.О., Люта Ю.О.
Прояв і мінливість маси 1 000 зерен у ліній – батьківських компонентів та гібридів кукурудзи за використання різних генетичних плазм в умовах зрошення

Омелянова В.Ю., Котовська Ю.С.
Ботанічна характеристика та агробіологічні особливості ехінацеї пурпурової в контексті використання виду для міського озеленення в умовах Південного Степу України (оглядова)

Тищенко О.Д., Тищенко А.В., Пілярська О.О., Куц Г.М., Гальченко Н.М., Коновалова В.М.
Зв’язок насіннєвої продуктивності з накопиченням кореневої маси та азотфіксуючої здатності сортів люцерни першого року життя

Ткач М.С., Воронюк З.С., Лавриненко Ю.О.
Фотосинтетична активність посівів сучасних сортів рису залежно від строків сівби та доз мінерального удобрення

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Карпович М.С., Дрозда В.Ф.
Біологічні та екологічні основи інтегрованого захисту від лускокрилих фітофагів та супутніх видів сосни звичайної (Pinus Sylvestris L.)

Вожегова Р.А., Малярчук А.С., Котельников Д.І., Резніченко Н.Д.
Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на продуктивність ячменю озимого в сівозміні на зрошенні півдня України

Вожегова Р.А., Мельніченко Г.В.
Ефективність колекційних зразків рису посівного при створенні нових перспективних ліній

Коваленко О. А., Стебліченко О. І.
Фотосинтетична продуктивність посівів чаберу садового (Satureja hortensis L.) залежно від агротехнічних прийомів вирощування

Колояніді Н. О.
Листкова поверхня та фотосинтетичний потенціал посівів нуту за вирощування на Півдні України

Коновалов В. О., Коновалова В. М., Усик Л. О.
Вплив вологозабезпеченості та мінерального живлення на посівні якості сортів сафлору красильного

Чернова А.В., Гамаюнова В.В., Коваленко О.А., Корхова М.М.
Вміст сухої речовини в зеленій масі сорго цукрового залежно від сортових особливостей, норм висіву, біопрепаратута мікродобрив

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Тищенко А.В., Тищенко О.Д., Пілярська О.О.
Прояв стійкості рослин люцерни в умовах різного екологічного градієнту за кормового використання

Анотація

Аннотация

Summary